c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_03_sesja-111.jpg

Przewodniczący Komisji postanowili zwołać  wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec na dzień 28 marca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w zdalnym trybie obradowania.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec:
 • w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych: przy ul.
  Wróblewskiego oraz przy ul. Przemysłowej w Bolesławcu,
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/421/2022 Rady Miasta Bolesławiec w sprawie przyjęcia "Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu na terenie Miasta Bolesławiec",
 • w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Bolesławcu przy ul. Śluzowej,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych,
 • w sprawie „Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025”,
 • w sprawie zmiany uchwały nr IX/67/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie ustalenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania,
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/280/2020 Rady Miasta Bolesławiec
  z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie połączenia gminnych jednostek organizacyjnych: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu
  i Dziennego Domu „Senior +” w Bolesławcu zmienioną uchwałą nr XXXIX/422/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 stycznia 2022 roku,
 • w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
  w Bolesławcu,
 • w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Bolesławiec do realizacji Programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
 • w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.,
 • w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.