c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_05_maj-115.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu  25 maja 2022 r. (środa) o godz. 9.30w Sali Rajców Ratusza, pok. 201 odbędzie się XLI sesja Rady Miasta Bolesławiec.

 

Przed rozpoczęciem XLI sesji Rady Miasta Bolesławiec - o godz. 8.00 - w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu, przy Pl. Zamkowym 1b, odbędzie się uroczystość poświęcenia sztandaru Miasta.

Porządek obrad XLI sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XLI sesji.
 3. Przyjęcie protokołu XL sesji Rady Miasta odbytej w dniu 30 marca
  2022 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na
  XL sesji w dniu 30 marca 2022 r.
 5. Informacje:

5.1.  Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.2.  Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.

 1. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec
  z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 2. Informacja na temat działań wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 3. Sprawozdanie z działalności MOPS, w tym DzD Senior+, I ŚDS, II ŚDS oraz DPS za 2021 r.
 4. Projekty uchwał Rady Miasta:

9.1. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pod nazwą: „Budowa Zespołu Budynków Mieszkalnych Wielorodzinnych przy ul. Staroszkolnej
w Bolesławcu”, zlokalizowanej na dz. nr 478 obr. 10 w Bolesławcu,

9.2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Bolesławiec,

9.3. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Bolesławiec,

9.4. zmieniająca uchwałę Nr XVI/114/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia
23 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Bolesławiec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,

 • w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/365/2021 Rady Miasta Bolesławiec
  z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa
  w gminie na rok szkolny 2021/2022,
 • w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2022/2023,
 • uchylająca uchwałę Nr XXVIII/332/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia
  31 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności
  II Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu przy ul. Parkowej 11 typu D dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • zmieniająca Uchwałę Nr XL/437/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia
  30 marca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy,
 • w sprawie udzielenia pomocy dla Miasta Partnerskiego Zbaraż w Ukrainie,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
 • w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.,
 • w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu,
 • w sprawie zasad używania herbu i barw miasta oraz insygniów władz,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przeprowadzania konsultacji społecznych wśród mieszkańców miasta Bolesławiec,
 • zmieniająca Uchwałę Nr V/62/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Bolesławiec,
 • w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Pani Helenie Strzelczak-Kunickiej,
 • w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Pani Halinie Waniak,
 • w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Pani Wandzie Draj,
 • w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Zygmuntowi Brusiło.
 1. Sprawy organizacyjne:

10.1.   Informacje bieżące dla Rady Miasta.  

 1. Zamknięcie sesji.