ogloszenie.png

Szanowni Państwo, zapraszamy partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w pracach nad Strategią ZIT ZOI. 


Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. 
Na moment publikacji ankiety Zarząd Województwa Dolnośląskiego deklaruje, że obszary ujęte w strategii dotyczyć będą następujących obszarów z projektu programu FEDS 2021-2027: 
Efektywności energetycznej (infr. publiczna) - finansowanie EFRR
Gospodarki Wodno - Ściekowej- finansowanie EFRR
Ochrony przyrody i klimatu- finansowanie EFRR
Mobilność Miejska i Aglomeracyjna - finansowanie EFRR
Zrównoważony Rozwój Terytorialny- finansowanie EFRR - finansowanie EFS +
Dostęp do Edukacji w zakresie szkół zawodowych i przedszkoli - finansowanie EFS +
Usługi Społeczne - finansowanie EFS +

Wyżej wymienione obszary dotyczą głównie zadań realizowanych przez podmioty publicznie. 
Niniejsza ankieta pomoże w ustaleniu Silnych, Słabych stron, Szans i Zagrożeń rozwojowych obszaru objętego Strategią ZIT Zachodniego Obszaru Integracji.
Terytorialnie obszar ten tworzą następujące gminy:
Bogatynia, gmina Bolesławiec, gmina miejska Bolesławiec, Gromadka, gmina wiejska Lubań, gmina miejska Lubań, Nowogrodziec, Osiecznica, Pieńsk, Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Warta Bolesławiecka, Węgliniec, Zawidów, gmina wiejska Zgorzelec i gmina miejska Zgorzelec.
Poniżej prezentujemy mapę obszaru:

mapa obszaru.png

Ankieta jest anonimowa
Prosimy o wypełnienie ankiety zgodnie z instrukcjami podanymi przy każdym pytaniu

https://swotzoi.webankieta.pl/

W każdej z części ankiety wskazano zjawiska wynikające z diagnozy społeczno - gospodarczej obszaru. Prosimy o ich weryfikację. Ponadto można dodać propozycje, które w Państwa ocenie nie zostały wskazane. 
Uprzejmie prosimy aby wskazywane przez Państwa zjawiska miały charakter ponadlokalny występujący na terenie szerszym niż obszar jednej gminy. 
Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 31.05.2022 r. 
Nie powinno to zająć więcej niż 20 minut. 
Dziękujemy !!!