Info1Uprzejmie  zawiadamiam, że Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec na dzień 23 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 9.30 w Sali Rajców Ratusza.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2021 rok.
  3. Sprawy bieżące i organizacyjne.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji