Info1Uprzejmie  zawiadamiam, że Przewodniczący Komisji postanowili zwołać  wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec na dzień 23 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00  w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przedstawienie Raportu o stanie miasta Bolesławiec w 2021 r.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2021.
  • Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2021, sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bolesławiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.
 5. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.