c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_06_gala_promocji_miasta2021_gpm2021-444.jpg

23 czerwca 2022 r. w sali kina „Forum” w Bolesławcu po raz 26. zostały wręczone nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta. Nagrody za promocję Bolesławca przyznawane są za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, rozwoju nauki oraz za wybitne wyniki uzyskiwane w sporcie.

 

Nagrody w dziedzinach nauka, kultura, działalność społeczna i sport przyznaje Prezydent Miasta Bolesławiec na wniosek uprawnionych podmiotów, po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec. Nagrody potwierdza się statuetką. Laureaci nagrody w dziedzinach nauka, kultura, działalność społeczna i sport otrzymują również gratyfikację finansową. Pierwsze nagrody wręczono w roku 1997 za promocję miasta w 1996 r. Od tego czasu wiele osób oraz szereg organizacji, stowarzyszeń, klubów, instytucji i przedsiębiorstw zostało uhonorowanych nagrodą. Łącznie przyznano już 538 nagród finansowych, w tym 336 indywidualnych, 202 zespołowe.

Od 2004 r. Prezydent Miasta Bolesławiec przyznaje również nagrody honorowe. Są one przyznawane za szczególnie cenne inicjatywy społeczne, które przyczyniają się do promocji miasta w kraju i poza granicami Polski. Nagrodę honorową potwierdza się statuetką.  

W uznaniu szczególnych zasług dla promocji miasta w 2021 roku prezydent Bolesławca Piotr Roman wręczył 5 nagród honorowych oraz 7 nagród w dziedzinie nauki,  4 nagrody w dziedzinie kultury, 2 nagrody za działalność społeczną, 10 nagród w dziedzinie sportu.

Laureaci nagrody za promocję Bolesławca w 2021 roku: 

- NAGRODY HONOROWE

Nadleśnictwo Bolesławiec

Nadleśnictwo Bolesławiec prowadzi akcje edukacji leśnej społeczeństwa. Oferta edukacyjna skierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym także osób niepełnosprawnych. Wszystko po to, by upowszechniać wiedzę o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej. Wieloletnią tradycję mają wspólne działania Nadleśnictwa z Miejskim Centrum Edukacji Ekologicznej, szkołami oraz Hufcem ZHP Bolesławiec w formie warsztatów, konkursów wiedzy, akcji sadzenia drzew. Nadleśnictwo Bolesławiec otwarte jest na współpracę z lokalnymi środowiskami mającą na celu rozwijanie rekreacji i sportu na terenach leśnych i promocję aktywności ruchowej na łonie natury.

Anna Krejci

Anna Krejci mieszka na stałe w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadzi sklep z ceramiką. Współpracuje z bolesławieckimi firmami ceramicznymi, dzięki czemu amerykańscy klienci mają szansę poznania ceramiki produkowanej w Bolesławcu. Przygotowała i opublikowała film relacjonujący Bolesławieckie Święto Ceramiki 2021 oraz przedstawiający najważniejsze zabytki miasta. Anna Krejci pracuje nad stworzeniem Centrum Sztuki Europejskiej                                    w Louisville w stanie Kentucky, w którym prezentowana będzie ceramika bolesławiecka i które będzie miejscem spotkań artystów z Bolesławca z amerykańskimi miłośnikami ceramiki bolesławieckiej.

Stowarzyszenie Road-Racing.pl

Stowarzyszenie Road-Racing.pl skupia pasjonatów kolarstwa szosowego z terenu Dolnego Śląska. Od momentu powstania w 2015 roku stowarzyszenie zorganizowało wiele zawodów kolarskich, w tym kilka edycji imprezy kolarskiej „Via Dolny Śląsk”. W każdej z edycji startuje kilkuset zawodników. Ponadto, członkowie stowarzyszenia występując w koszulkach z herbem miasta Bolesławiec, osiągali w 2021 wysokie lokaty na zawodach kolarskich odbywających się na Dolnym Śląsku. Relacje z zawodów kolarskich, w których biorą udział członkowie stowarzyszenia, są publikowane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

 

Przedsiębiorstwo konsekwentnie wprowadza nowoczesne rozwiązania wpisujące się w ideę Smart City wpływające na zwiększenie efektywności inwestycji miejskich oraz umożliwiające bardziej zrównoważony rozwój miasta. Wraz z Orange Polska, Przedsiębiorstwo wdrożyło system umożliwiający w pełni zdalny i bezobsługowy odczyt stanu wodomierzy będący wynikiem procesu przejścia z systemu radiowego na GSM. Rozwiązanie zapewnia automatyczny odczyt stanu liczników co godzinę oraz wysyłkę raportów raz na dobę. Rozwiązania te dostrzeżone zostały przez kapitułę Konkursu Smart City, która przyznała Miastu Bolesławiec tytuł The Most Smart City.

Fundacja Wspierajmy Zdrowie

Działająca przy bolesławieckim szpitalu św. Łukasza Fundacja Wspierajmy Zdrowie została założona w 2007 roku. Jej głównym celem jest realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Swoją misję Fundacja realizuje między innymi poprzez zakupy sprzętu medycznego, wsparcie finansowe, organizację i inicjowanie spotkań oraz szkoleń związanych z profilaktyką i zdrowiem. Fundacja Wspierajmy Zdrowie jest organizacją skupiającą osoby, którym zależy na zdrowiu mieszkańców powiatu bolesławieckiego. W 2021 roku Fundacja współorganizowała koncert „Miejcie nadzieję”, który wyrażał wdzięczność za trud i poświęcenie wszystkim osobom walczącym z wirusem SARS–CoV–2 na pierwszej linii frontu.

 

- NAUKA

Dorota Stanałowska

Pani Dorota Stanałowska jest nauczycielką w Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. W 2021 r. w konkursie na najlepszego nauczyciela świata, organizowanym przez międzynarodową fundację AKS Education Awards z siedzibą w New Delhi w Indiach, otrzymała prestiżowy  tytuł Global Teacher Award 2021. Pani Dorota jest koordynatorem i mentorem projektów eTwinning, które są nagradzane wieloma krajowymi i europejskimi wyróżnieniami.

Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu

W ogólnopolskim rankingu Perspektyw w kategorii „Najlepsze technika” – Technikum nr 5 otrzymało srebrną tarczę. W Rankingu Wojewódzkich Techników 2021 – Dolnośląskie, zostało skalsyfikowane na 9 miejscu – to najwyższa lokata szkół ponadpodstawowych w Bolesławcu. W 2021 roku uczniowie Szkoły odnosili znaczące sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach wiedzy i zawodach sportowych na szczeblu krajowym:  IV miejsce ucznia Szkoły w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, VI miejsce reprezentacji Szkoły w Ogólnopolskich Zawodach w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej Dziewcząt i Chłopców Szkół Ponadpodstawowych o Puchar Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu

Szkoła Podstawowa nr 2 uczestniczy w licznych projektach edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym. Jednym z nich jest realizowany w latach 2019-2021 projekt „Integracja, adaptacja, akceptacja, wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”, w ramach którego prowadzone były zajęcia mające na celu pomoc uczniom z innych krajów w integracji i adaptacji w nowym środowisku. Szkoła uczestniczyła także w wielu projektach                               o zasięgu ogólnopolskim, a jej uczniowie odnosili liczne sukcesy w konkursach i zawodach sportowych. Cała społeczność szkolna angażuje się w organizację miejskich uroczystości oraz cyklicznych akcji charytatywnych.

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2 im. Marii Konopnickiej w Bolesławcu

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2 w Bolesławcu to placówka nastawiona na tworzenie warunków do rozwoju umiejętności wychowanków oraz twórczą współpracę ze środowiskiem lokalnym. W 2021 roku przedszkole realizowało wiele inicjatyw promujących miasto Bolesławiec w kraju oraz za granicą. Przedszkole brało udział w różnorodnych działaniach takich jak: Obchody „Dnia Optymisty”, Międzynarodowy Program Happy Kindergarten, Narodowy Dzień Sportu, Ogólnopolski Edukacyjno-Charytatywna Akcja „Tulipan Mocy”, Ogólnopolska Akcja Charytatywna „Łańcuch dobra”, Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, a także w wielu inicjatywach miejskich. 

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Bolesławcu

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Bolesławcu  od wielu lat promuje miasto Bolesławiec poprzez udział uczniów w konkursach ogólnopolskich, udział szkoły w projektach europejskich oraz współpracę z wieloma instytucjami, np. Ministerstwem Obrony Narodowej, wojskowymi uczelniami wyższymi, Regionalnym Centrum Informatyki we Wrocławiu, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w Warszawie.  W 2021 roku Liceum zostało zakwalifikowane do Programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Cyber Mil z Klasą”, co pozwoliło tworzyć klasę o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informacyjne. 28 maja 2021 roku w szkole odbyła się Ogólnopolska Konferencja Upowszechniająca Ocenianie Kształtujące, będąca finałem działania „Całościowy Rozwój Szkoły” w ramach Programu „Szkoła Ucząca się”.

Izabela Kulpa i Teresa Prokowska

Nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu Izabela Kulpa i Teresa Prokowska  w 2021 roku odnosiły sukcesy w konkursach i przedsięwzięciach edukacyjnych na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Zdobyły nagrodę w ogólnopolskim konkursie na temat Funduszy Norweskich i EOG. Uzyskały prestiżowy tytuł „Microsoft Innovative Educator Expert” w edycjach 2020/2021 i 2021/2022. Dzięki ich pracy szkoła otrzymała nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię „Cała Polska czyta dzieciom” w roku szkolnym 2020/2021. Są koordynatorkami projektów nagradzanych w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Nauczycielki reprezentowały Bolesławiec podczas europejskich i ogólnopolskich konferencji oraz webinariów. Publikują informacje o działalności szkoły w ogólnopolskich czasopismach edukacyjnych oraz wydawnictwach Krajowego Biura eTwinning.

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 promuje miasto Bolesławiec poprzez udział w licznych projektach lokalnych, ogólnopolskich i europejskich. Przedszkole realizowało projekt „Integracja sensoryczna – inwestycją w przyszłość dzieci”, który przyczynił się do wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi i czeskimi nauczycielami wychowania przedszkolnego oraz projekt „Do something good for yourself”, którego celem było m.in. podniesienie świadomości na temat zasad zdrowego żywienia i zwiększenie aktywności sportowej dzieci. Przedszkole brało także udział w wielu ogólnopolskich programach, projektach oraz akcjach charytatywnych.

- KULTURA

Karolina Zdunek

Karolina Zdunek jest finalistką ogólnopolskiego konkursu na tekst dla teatru „Młod(sz)a Polska” organizowanego przez Narodowy Teatr Stary im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Jej spektakl „Pustostan” miał czytanie performatywne w Teatrze Starym w Krakowie, jako jeden z trzech dramatów wybranych z dziesięciu nagrodzonych prac finałowych. Ponadto, Karolina Zdunek zajęła II miejsce w kategorii młodzieżowej w ogólnopolskim konkursie dla młodych dramatopisarzy i dramatopisarek „Szukamy Polskiego Szeksipra”.

Błażej Biegasiewcz

Błażej Biegasiewicz jest studentem III roku Wydziału Reżyserii Dramatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. W latach 2020-2021 był asystentem reżyser Iwony Kempy w spektaklu „Spóźnione odwiedziny” realizowanym w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W październiku 2021 r. debiutował na profesjonalnej scenie Teatru Nowego w Zabrzu adaptacją dramatu „Belfer”. W listopadzie 2021 r. odebrał Nagrodę Główną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 11. Forum Młodej Reżyserii za autorski spektakl „Ojcowie”. Błażej Biegasiewicz otrzymał zaproszenie na staż artystyczny w sezonie 2022/2023 w Teatrze Rozmaitości w Warszawie oraz zaproszenie na scenę Teatru Ludowego w Krakowie z propozycją wystawienia nagrodzonego spektaklu.

Wiktoria Eliaszewicz

Wiktoria Eliaszewicz  w 2021 roku zajmowała wysokie lokaty w wielu pianistycznych oraz wokalnych konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Była między innymi laureatką I stopnia XIX Konkursu Internetowego DIGI-TALENTY LATO 2021 w Międzynarodowym Projekcie Festiwalowym „Kalejdoskop Talentów”, a także laureatką XX Międzynarodowego Konkursu DIGI-TALENTY Jesień 2021 w kategorii Solo wokalne/Midi. Zdobyła także wyróżnienie w II Ogólnopolskim Festiwalu Zimowe Granie w Gdyni. Zajęła  I miejsce w Przeglądzie Piosenki religijnej dla dzieci i Młodzieży Cantate Domino 2021 r. oraz I miejsce w III Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Jasełek 2021 w Bolesławcu.

Młodzieżowy Dom Kultury im. S. Wyspiańskiego w Bolesławcu

Młodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu w roku 2021, reprezentował miasto Bolesławiec w licznych konkursach, koncertach i spektaklach. Brał także udział w polsko-niemieckim projekcie „Dolny Śląsk wczoraj-dziś jutro”, który zakończył się wystawą prac w Bolesławieckim Ośrodku Kultury-Międzynarodowym Centrum Ceramiki oraz muzeum w Krobnitz w Niemczech. Pracownia wokalna wzięła udział w polsko-czeskim projekcie „Wokalne spotkania”, efektem czego były  koncerty w Bolesławcu i w Prerovie w Czechach. Prowadzone przez Młodzieżowy Dom Kultury pracownie plastyczne, pracownia wokalna, pracownie teatralne oraz pracownia brydża sportowego mogą pochwalić się wieloma nagrodami i wyróżnieniami zdobytymi w 2021 roku.

- SPOŁECZNE

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

W 2021 roku Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich przejawiało dużą aktywność w kraju jak i za granicą. W ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „POLONIKA” członkowie stowarzyszenia porządkowali dawne polskie cmentarze na Ukrainie oraz wzięli udział w uroczystości 80. rocznicy zamordowania profesorów lwowskich. Aktywność Towarzystwa była także widoczna podczas Ogólnopolskiego Spotkania Środowisk Kresowych. Kresowiacy we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną – Centrum Wiedzy w Bolesławcu zorganizowali „Kącik Kresowy” gromadzący literaturę kresową, a także oferujący spotkania autorskie z pisarzami podejmującymi tematykę kresową. Towarzystwo zorganizowało akcję przekazania paczek świątecznych dla mieszkańców miasta partnerskiego Zbaraż.

Klub Sportowy „Kolonia” Bolesławiec

W 2021 r. Klub Sportowy „Kolonia” Bolesławiec był zaangażowany w wiele inicjatyw o charakterze charytatywnym oraz w propagowanie aktywności fizycznej. Klub zorganizował zbiórkę na rzecz 19-letniego piłkarza Górnika Konin, który musi przejść kosztowną rehabilitację po wypadku. Członkowie klubu zorganizowali zajęcia o charakterze sportowym i wychowawczym dla wychowanków Powiatowego Ośrodka Resocjalizacyjnego w Iwinach. Klub we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bolesławcu zorganizował „Mikołajkowy Turniej Piłkarski” dla uczniów bolesławieckich szkół oraz wychowanków ośrodków wychowawczych z Iwin i Lwówka Śląskiego. Członkowie klubu zrealizowali także akcję „Paczka od Kolonii”, której celem było obdarowanie w okresie świątecznym rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.

- SPORT

Michał Zazula

Zawodnik Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Bolesłavia” w 2021 roku podczas Halowych Mistrzostw Polski w Toruniu został Wicemistrzem Polski w wieloboju lekkoatletycznym zdobywając 4740 punktów. Michał Zazula został Wicemistrzem w skoku w dal podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Lublinie oraz podczas Mistrzostw Polski Ludowych Zespołów Sportowych w Słubicach. Zdobył tytuł Mistrza Dolnego Śląska w wieloboju lekkoatletycznym, Mistrza Dolnego Śląska w skoku w dal oraz Wicemistrza w skoku wzwyż. Michał Zazula jest objęty szkoleniem Kadry Narodowej Juniorów i posiada II klasę sportową.

Gracjan Kozak

Gracjan Kozak, zawodnik Międzyszkolnego Klubu Sportowego „ Bolesłavia” w 2021 roku zdobył tytuł Wicemistrza Polski w rzucie dyskiem, Wicemistrza Polski w pchnięciu kulą oraz był zwycięzcą ogólnopolskich zawodów w pchnięciu kulą. Gracjan Kozak jest objęty szkoleniem Kadry Narodowej i posiada I klasę sportową. Zdobył dla Bolesławca i klubu 42 punkty w Systemie Sportu dzieci i młodzieży prowadzonego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Julia Halewicz

Julia Halewicz to zawodniczka Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Bolesłavia”, która w 2021 roku osiągała wysokie lokaty podczas zawodów lekkoatletycznych. Podczas Międzynarodowego Meczu w Jeleniej Górze zwyciężyła w konkurencji rzutu oszczepem. W finale ogólnopolskim Programu „Lekkoatletyka dla każdego” zajęła pierwsze miejsce w rzucie oszczepem, została Mistrzynią Dolnego Śląska w rzucie oszczepem. Julia Halewicz jest objęta szkoleniem Kadry Wojewódzkiej Młodzików oraz posiada III klasę sportową. Zdobyła 4 punkty w Systemie Sportu dzieci i młodzieży prowadzonego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Zbigniew Gaweł

Zbigniew Gaweł jest zawodnikiem Klubu Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk”. W 2021 roku osiągał znakomite rezultaty w zawodach sportowych w bardzo wielu dyscyplinach. Zdobył złoty medal w grze podwójnej na VIII Ogólnopolskim Turnieju Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych, a także srebrny medal na XI Dolnośląskim Turnieju Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych. Zdobył złoty medal w przysiadzie i martwym ciągu, brązowy medal w wyciskaniu na ławeczce, a także złoty medal w klasyfikacji generalnej podczas XII Ogólnopolskiego Mityngu w trójboju siłowym Olimpiad Specjalnych. Pan Zbigniew Gaweł jest także laureatem złotego medalu w przysiadzie, martwym ciągu, wyciskaniu na ławeczce oraz w klasyfikacji generalnej podczas XV Dolnośląskiego Mityngu w Trójboju Siłowym Olimpiad Specjalnych.

Jan Król

Jan Król w 2021 startował w wielu zawodach badmintona na poziomie ogólnopolskim oraz lokalnym, osiągając wielokrotnie miejsca na podium. Zajmował 1 miejsca: w kategorii do lat 13 w „Jastrowskiej Lidze Badmintona”, w kategorii do lat 11 w „Lubuskiej Lotce”, w kategorii do lat 9 w „Junior BADKURP CUP”, w kategorii do lat 9 w Otwartych Mistrzostwach Jednorożca, a także dwukrotnie zwyciężał w kategorii do lat 11 w ramach Pucharu Dolnego Śląska. Wywalczył drugie lokaty w: kategorii do lat 11 w „Poczesna JURA CUP”, w kategorii do lat 11 w Otwartych Mistrzostwach Jednorożca oraz w kategorii do lat 11 w “Junior BADKURP CUP”. Zajmował 3 miejsca w: kategorii do lat 11 na Mistrzostwach Dolnego Śląska, w kategorii do lat 11 podczas Narodowych Dni Badmintona, dwukrotnie w  kategorii do lat 11 w Pucharze Dolnego Śląska, w kategorii do lat 9 w Krajowym Turnieju Badmintona oraz w kategorii do lat 11 w Lubuskiej Lidze Badmintona.

Milena Krawczyk

Milena Krawczyk w 2021 osiągała wysokie lokaty na wielu zawodach pływackich. Do jej największych sukcesów należy zaliczyć między innymi: 1 miejsce na zawodach „SwimMania” Dolnośląska Liga Pływacka na 100 metrów stylem klasycznym, 1 miejsce na 100 metrów stylem klasycznym na zimowych Mistrzostwach Dolnego Śląska 12-13 latków, 1 miejsca na 100 metrów stylem dowolnym oraz 50 metrów stylem motylkowym podczas XIX Mistrzostw Zagłębia Miedziowego, 1 miejsce na 50 metrów stylem motylkowym podczas Ogólnopolskich Zawodów Pływackich -10 urodziny Term Maltańskich w Poznaniu. W  Finale Dolnośląskich Igrzysk Dzieci i Młodzieży w Indywidualnych Zawodach Pływackich zajęła 1 miejsce na 50 metrów stylem dowolnym oraz 1 miejsce na 25 metrów stylem motylkowym.

Klaudia Petters

Pani Klaudia Petters w 2021 roku startowała w licznych zawodach duathlonowych, triathlonowych, biegowych oraz wyścigach kolarskich rangi ogólnopolskiej i większość z nich kończyła na medalowej pozycji. Do jej największych sukcesów należy zaliczyć między innymi: 1 miejsce wśród kobiet w wieku lat 19-29 w Górskich Szosowych Mistrzostwach Polski Amatorów, 1 miejsce Młodzieżowców w Mistrzostwach Polski w duathlonie na dystansie średnim „Champioman Duathlon”,  1 miejsce w kategorii open kobiet na dystansie ½ Iron Man „PolskaMan Triathlon Wolsztyn”, 1 miejsce w kategorii open kobiet podczas Polsko-Niemieckiego Duathlonu w Drzonkowie.

Międzyszkolny Klub Sportowy „Bolesłavia”

Zawodnicy Klubu w 2021 roku zajmowali wysokie lokaty na wielu zawodach rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Ważnym osiągnieciem było zdobycie 6 medali Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Ludowych Zespołów Sportowych i ogólnopolskiego Finału „Lekkoatletyka dla każdego, 70 medali w Mistrzostwach Dolnego Śląska w różnych kategoriach wiekowych oraz 8 medali w Mistrzostwach Makroregionów. Dwóch zawodników jest objętych szkoleniem w Kadrze Narodowej, sześciu w Zapleczu Kadry Narodowej, 10 w Kadrze Wojewódzkiej Młodzików, a 42 zawodników klubu uzyskało klasy sportowe. Klub został wyróżniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego nagrodą dla najlepszych klubów sportowych, a także zajął 2 miejsce na Dolnym Śląsku we współzawodnictwie dzieci i młodzieży wśród dolnośląskich klubów lekkoatletycznych.

Klub Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk” Bolesławiec

Klub może się pochwalić wieloma osiągnięciami uzyskanymi w 2021 roku. Zawodnicy klubu zdobywali złote, srebrne i brązowe medale na Ogólnopolskim Turnieju Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych, Ogólnopolskim Mityngu Trójboju Siłowego, XX Dolnośląskim Mityngu Lekkoatletycznym Olimpiad Specjalnych, XV Dolnośląskim Mityngu w Trójboju Siłowym Olimpiad Specjalnych, XVIII Dolnośląskim Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych, XI Dolnośląskim Turnieju Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych. Klub zorganizował 12 turniejów dolnośląskich olimpiad specjalnych w następujących dyscyplinach: piłka nożna, tenis stołowy, trójbój siłowy.

Uczniowski Klub Żeglarski Pirat Bolesławiec

W sezonie żeglarskim 2021 zawodnicy Klubu reprezentowali Bolesławiec osiągając sukcesy w wielu regatach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, między innymi w: Regatach „Berzi-Cup 2021” w Niemczech, XII Regatach Żeglarskich o Puchar Uczniowskiego Klubu Sportowego Żeglarz we Wrocławiu oraz Regatach „Nadzieja Sportu” w Szczecinie. Klub Pirat, jako jeden z 17 klubów żeglarskich z całej Polski, przystąpił do Ogólnopolskiego Programu Edukacji Żeglarskiej PolSailing, organizowanego przez Polski Związek Żeglarski we współpracy z Ministerstwem Sportu. W ramach  programu klub zorganizował PolSailing Day, imprezę sportową wyróżnioną przez Polski Związek Żeglarski jako jedno z większych wydarzeń popularyzujących żeglarstwo.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.