c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_05_maj-115.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu  29 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 9.00w Sali Rajców Ratusza, pok. 201 odbędzie się XLII sesja Rady Miasta Bolesławiec.

 

Porządek obrad XLII sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XLII sesji.
 3. Przyjęcie protokołu XLI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25 maja
  2022 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na
  XLI sesji w dniu 25 maja 2022 r.
 5. Informacje:

5.1.  Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.2.  Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.

 1. Raport o stanie miasta Bolesławiec:
  • Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2021 i sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Bolesławiec:
  • Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
   o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bolesławiec sprawozdaniu
   z wykonania budżetu miasta za 2021 r.
  • Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie sprawozdania finansowego za 2021 r., sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego, będącej załącznikiem do uchwały  nr I/1/2022 Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2021 rok.
  • Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2022 rok.
  • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2021 rok.
  • Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bolesławiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 3. Przygotowanie szkół do przerwy letniej (wypoczynek dzieci i młodzieży, inwestycje i remonty w szkołach).
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 5. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska naturalnego.
 6. Projekty uchwał Rady Miasta:
  • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
  • w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.,
  • w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Bolesławiec,
  • w sprawie przekazania skargi według właściwości (do Rady Powiatu Bolesławieckiego),
  • w sprawie przekazania skargi według właściwości (do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego),
  • w sprawie skargi na działanie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

w Bolesławiec,

11.8. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 1. Sprawy organizacyjne:

12.1.   Informacje bieżące dla Rady Miasta.   

 1. Zamknięcie sesji.