ogloszenie Prezydent Miasta Bolesławiec zwraca się do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o pisemne wskazanie swoich przedstawicieli do prac w komisji ds. opiniowania ofert konkursowych na prowadzenie w 2022 roku świetlic profilaktyczno-środowiskowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

 

Każda organizacja może wskazać tylko jednego przedstawiciela. Przedstawiciel nie może uczestniczyć w pracach komisji, jeśli będzie ona opiniowała dofinansowanie dla jego macierzystej organizacji. Członkowie Komisji za udział w jej pracach nie otrzymują wynagrodzenia.

Pisemne propozycje należy złożyć do dnia 08.07.2022 r. w Biurze Obsługi Interesanta Rynek 41, 59-700 Bolesławiec.

I Zastępca

Prezydenta Miasta

/-/ Renata Szewczyk

Bolesławiec,  24.06.2022 r.