ogloszeniePrezydent Miasta Bolesławiec ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie w 2022 roku świetlic profilaktyczno-środowiskowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom

 

 

 1. Podstawy prawne:
 2. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956 ze zm.);
 3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.);
 4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.);
 5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ).
 1. Adresaci:

Konkurs skierowany jest do podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956 ze zm.),  w tym organizacji pozarządowych i podmiotów , o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

 

III.  Rodzaj zadania, będącego przedmiotem konkursu oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie jego realizacji:

Prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bolesławiec w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom

Przedsięwzięcia do realizacji w ramach zadania:

 • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka w tym rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu lub narkomanii.

Planowana wysokość środków zadania publicznego przeznaczona na wsparcie realizacji w 2022 r. zadania wynosi 41 000 zł,  (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych).

 

Dofinansowanie Gminy Miejskiej Bolesławiec nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji wnioskowanego zadania.

 

 

 1. Zasady przyznawania dotacji:
 2. Udzielanie dotacji nastąpi po zakończeniu postępowania konkursowego, które odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956 ze zm.) oraz po podpisaniu umów pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a wyłonionymi oferentami.
 3. Finansowy udział własny oferenta nie może pochodzić z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec.
 4. Koszty niekwalifikowane w ramach przyznanej dotacji na realizację zadań publicznych:
 • koszty poniesione przed rozpoczęciem i po zakończeniu okresu realizacji określonego w umowie;
 • koszty nie mające bezpośredniego związku z uzgodnionymi w umowie działaniami w ramach zleconego zadania;
 • budowa lub zakup nieruchomości;
 • nagrody pieniężne;
 • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
 • odsetki ustawowe i umowne;
 • zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat;
 • zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;
 • zakup gruntów;

10) działalność gospodarcza;

 • działalność polityczna.
 1. W sytuacji, gdy oferent wnosi do realizacji zadania wkład osobowy
  w postaci pracy społecznej członków organizacji bądź świadczeń wolontariuszy, konieczne jest przestrzeganie następujących warunków:
 • wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń;
 • zakres, sposób i liczba godzin wykonywanej pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym między oferentem a wolontariuszem;
 • wolontariusz nie może być beneficjentem ostatecznym zadania;
 • członek organizacji lub wolontariusz zatrudniony u oferenta na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej nie może wykonywać świadczeń objętych wolontariatem w godzinach swojej pracy;
 • rozliczenie pracy społecznej członka organizacji bądź świadczeń wolontariusza odbywa się na podstawie oświadczenia wyżej wymienionej osoby stwierdzającej wykonanie pracy społecznej bądź świadczenia, z podaniem zakresu, liczby godzin oraz jego wycenę potwierdzoną przez koordynatora zadania lub osobę upoważnioną.
 1. V. Termin i warunki realizacji zadania:
 2. Niniejszy konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja będzie odbywać się w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 3. Szczegółowe terminy realizacji zadań oraz warunki ich finansowania
  i rozliczania, określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Oferentem
  a Gminą Miejską Bolesławiec.
 1. Termin składania ofert:
 2. Oferty podpisane i zaparafowane na każdej stronie przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie ( każda oferta powinna znajdować się w osobnej kopercie), opatrzonej pieczęcią nagłówkową oferenta w terminie do 18.07.2022 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, ul. Rynek 41, 59-700 Bolesławiec, z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na prowadzenie w 2022 roku świetlic profilaktyczno-środowiskowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom”.
 3. Oferty należy złożyć na wskazanych poniżej drukach, z zaznaczeniem wybranego zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego oraz wpisaniem własnego tytułu projektu.
 4. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bolesławiec, a nie data stempla pocztowego.
 5. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.
 6. Oferta powinna spełniać wymogi określone w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z  2021 r. poz. 1956 ze zm.).
 7. Oferty należy składać odrębnie na każde z realizowanych przedsięwzięć.

W przypadku składania przez oferentów więcej niż jednej oferty, wymagany jest jeden komplet załączników do jednej z ofert – z odpowiednią adnotacją na pozostałych ofertach.

Wzór  formularza oferty pt. „Otwarty konkurs ofert na prowadzenie w 2022 roku świetlic profilaktyczno-środowiskowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniomwraz z załącznikami, znajduje się
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Bolesławiec pod banerem organizacje pozarządowe – formularze, druki. Jest też do pobrania
w Biurze Obsługi Interesanta w UM Bolesławiec, ul Rynek 41.

 1. Do oferty konkursowej należy dołączyć :
 • aktualny odpis z odpowiedniego rejestru  lub inne dokumenty informujące o statusie  prawnym podmiotu składającego ofertę
  i umocowaniu osób go reprezentujących, w tym:
 • aktualny wyciąg (nie starszy niż 3 miesiące) z ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę organizacji pozarządowej - w przypadku, gdy ta nie figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym (akceptowana jest kopia dokumentu potwierdzona za zgodność
  z oryginałem przez osoby uprawnione),
 • wyciąg z aktualnego statutu organizacji z wpisem wskazującym na realizację zadania określonego w ogłoszeniu konkursowym jako przedmiotu działalności statutowej oferenta (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione).
 • w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
 • oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono  niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;
 • oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz o niekaralności za umyślne  przestępstwo lub za umyślne  przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że  podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;
 • oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że  kwota  środków  przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

 

Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Uwaga!

W treści umowy na realizację powyższych zadań umieszczony zostanie zapis następującej treści: „Zleceniobiorca oświadcza, że osoby zatrudniane bądź dopuszczone do realizacji zadania określonego w § 1 umowy nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152).

 

Ze względu na sytuację zagrożenia spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2, ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii lub zaistnienia okoliczności z tym związanych, zagrażających życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu Prezydent Miasta Bolesławiec zastrzega sobie prawo nieprzystąpienia do zawarcia umowy lub odstąpienia od umowy.

VII.  Termin i tryb dokonywania wyboru ofert:

 1. Rozpatrzenie i wybranie ofert, które otrzymają dofinansowanie nastąpi w terminie do 29 lipca 2022 r.
 2. Do rozpatrywania ofert pod względem formalnym i merytorycznym zostanie powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bolesławiec Komisja Konkursowa.

VIII.  Wymogi formalne:

 1. Złożoną ofertę należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią nagłówkową oferenta z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”.
 2. Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty wg obowiązującego wzoru, wskazanego w ogłoszeniu;
 3. Złożenie oferty w terminie;
 4. Złożenie oferty w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;
 5. Określenie termin realizacji zadania w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;
 6. Złożenie oferty przez podmiot uprawniony;
 7. Zgodność tytułu zadania publicznego, określonego w ofercie, z zapisami celów statutowych Oferenta;
 8. Załączenie wszystkich wymaganych załączników, o których mowa w części VI ogłoszenia;
 9. Podpisanie oferty i załączników przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę lub posiadające odpowiednie upoważnienie.

Oferta, która:

 • nie została złożona w zamkniętej kopercie;
 • nie została opatrzona pieczęcią oferenta;
 • nie została opatrzona dopiskiem na kopercie „Otwarty konkurs ofert na prowadzenie w 2022 roku świetlic profilaktyczno-środowiskowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom” zostanie odrzucona.

 

 1. Oferty na realizację zadania publicznego podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.

Uzupełnianie braków formalnych dotyczy wyłącznie:

 1. Brakujących parafek oraz podpisów pod ofertą, w przypadku gdy wszystkie strony oferty i zmiany nie zostały parafowane oraz gdy oferta nie została podpisana przez wszystkie osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu oferenta;
 2. Braku dokumentu (pełnomocnictwa) potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
 3. Braku oświadczeń będących wymaganymi załącznikami do oferty;
 4. Braku aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru lub innych dokumentów informujących o statusie  prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowaniu osób go reprezentujących, a w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - kopii umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 

 1. X. Wykaz ofert zawierających braki formalne zostanie zamieszczony (wraz z wykazem wszystkich ofert, które wpłynęły na ogłoszony konkurs
  z podaniem informacji o wynikach oceny formalnej) na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec do dnia. 21 lipca 2022 r.
 1. Organizacja w dniu: 22.07.2022 r. (piątek w godzinach od 730 do 1400) może uzupełnić braki formalne w siedzibie organizatora konkursu w Urzędzie Miasta Bolesławiec, Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec), pokój 302 (po wcześniejszym umówionym terminie oraz godzinie spotkania- tel. 75 64 56 559).

Oferty, które nie zostaną uzupełnione w podanym wyżej terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

XII. Spełnienie wymogów merytorycznych podlegających ocenie:

 1. Ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym:

       1)   zasoby kadrowe;

       2) doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych o podobnym charakterze (0 -10 pkt.);

 1. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania
  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania  (0-10 pkt.);
 2. Ocena dotychczasowej współpracy (rzetelność, terminowość wykonania i rozliczania zadania w latach poprzednich (0-10 pkt.);
 3. Uwzględnienie planowanego wkładu:

        1) procentowego udziału środków finansowych własnych w stosunku do oczekiwanej    wysokości dotacji;

       2) wkładu pracy wolontariuszy (0-10 pkt.);

 1. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których realizowane będzie zadanie, w tym jakość przygotowania projektu:

      1) zrozumiały, przejrzysty i kompletny opis działań;

      2) dobrze przemyślany i przekonujący plan działania;

      3) realne i mierzalne produkty, rezultaty i spodziewane efekty (0-10 pkt).

 XIII.   Informacja o rozstrzygnięciu konkursu.

 1. Do rozpatrywania ofert pod względem formalnym i merytorycznym zostanie powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bolesławiec Komisja Konkursowa.
 2. Po zakończeniu procedury konkursowej, decyzję o wyborze oferty
  i przyznaniu dotacji podejmie ostatecznie Prezydent Miasta Bolesławiec.
 3. Decyzja o wynikach konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 4. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu będą umieszczone na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec - w Biuletynie Informacji Publicznej, a oferent zostanie powiadomiony pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu (mailowo lub listownie).
 5. W przypadku przyznania kwoty dotacji niższej niż wnioskowana, oferent zobowiązany jest do dostarczenia, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu, załączników do umowy tj.:
 • zaktualizowanego planu i harmonogramu, kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania (uwzględniającej wysokość przyznanych środków) oraz opisu rezultatów. W przypadku gdy zakres realizacji zadania nie ulega zmianie Zleceniobiorca przekazuje informację o braku zmian. Wyżej wymienione dokumenty winny być opatrzone pieczęcią oferenta oraz podpisane przez osoby upoważnione.
 1. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie przez Zleceniobiorcę rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.

 

XIV.  Prezydent Miasta Bolesławiec zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania konkursu bez podania przyczyny,
 2. Negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach,
 3. Możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację jednego zadania,
 4. Odstąpienia od rozstrzygnięcia w części lub w całości otwartego konkursu ofert bez podania przyczyny,
 5. Nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu konkursu.
 6. Nieprzystąpienia lub odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w części VI niniejszego ogłoszenia.

Prezydent Miasta           

 w/z Renata Szewczyk

I Z-ca Prezydenta Miasta

Załączniki:

 1. wzór formularza oferty
 2. oświadczenie Nr 1
 3. oświadczenie Nr 2

Bolesławiec,  24 czerwca 2022 r.