c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_06_sesja_rady_miasta_sesja_rm-136.jpg

29 czerwca 2022 r. Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie udzielenia prezydentowi Piotrowi Romanowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Radni podjęli uchwałę po uprzednim zapoznaniu się z przedłożonym  „Raportem o stanie miasta Bolesławiec” za 2021 i debacie nad raportem.

 

Raport zawiera roczne dane z poszczególnych dziedzin funkcjonowania miasta, odzwierciedlając tym samym działalność samorządu oraz rozwój Bolesławca. Dane do raportu pochodzą ze zbiorów Urzędu Miasta Bolesławiec, jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i Urzędu Statystycznego. 

  - Podsumowując 2021r. nie można zapominać o tym, że był to kolejny szczególny rok z powodu pandemii COVID-19. Obostrzenia pandemiczne nie pozwoliły zrealizować wszystkich uroczystości, imprez kulturalnych i sportowych  czy innych wydarzeń, które od wielu lat były stałym elementem życia miasta i jego mieszkańców. Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej, przy zachowaniu wszelkich norm sanitarnych, na bieżąco realizowane były zadania ustawowe gminy. W Raporcie o stanie miasta  przedstawiono  stan finansów miasta oraz zestawienie zadań majątkowych, które udało się zrealizować w 2021r. Zadania inwestycyjne zaprezentowane zostały w układzie działów i rozdziałów, co  w przejrzysty sposób obrazuje, w jakich dziedzinach zadania majątkowe były realizowane. Warto w tym miejscu zaznaczyć i podkreślić fakt, że w roku 2021 rozpoczęto flagową inwestycję, jaką jest przebudowa budynku przy ul. Zgorzeleckiej dla potrzeb Muzeum Ceramiki w ramach zadania pn. „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Prosgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych.” W dalszej części dokumentu prezentowane są informacje wg zadań gminy wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminny. Opisane zostały m. in. zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, ładu przestrzennego, ochrony środowiska, drogownictwa, pomocy społecznej, edukacji, sportu i kultury, a także porządku i bezpieczeństwa mieszkańców. Następnie znalazły się informacje na temat uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych w 2021r., ilości zrealizowanych spraw z zakresu administracji samorządowej i rządowej. Dokument zawiera również informacje na temat promocji miasta, w tym udziału w stowarzyszeniach gmin  i współpracę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Na końcu zaprezentowano wyróżnienia i nagrody, które udało się zdobyć Gminie Miejskiej Bolesławiec w 2021 r. – informuje w przedmowie do raportu prezydent Bolesławca Piotr Roman.

Po debacie nad raportem o stanie miasta za 2021 rok Rada Miasta postanawiała udzielić wotum zaufania Prezydentowi Miasta Bolesławiec.  Absolutorium poprzedziły również sprawozdania, opinie i stanowiska klubów radnych: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2021 rok i sprawozdanie finansowe, 2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bolesławiec sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2021 r. oraz informacja o stanie mienia komunalnego, 3) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, 4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2021 rok, 5) stanowiska klubów radnych.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez prezydenta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r. Opinia Komisji Rewizyjnej jest również pozytywna. Absolutoriom dla prezydenta poprzedziło podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Bolesławca.