ogloszenieOgłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Uporządkowanie polskich cmentarzy w Bośni” na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: organizacje pozarządowe oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Bolesławiec.

 

Do dnia 12.07.2022 r. nie wpłynęła żadna uwaga do złożonej oferty.

    II Zastępca

Prezydenta Miasta

                                                           /-/ Iwona Mandżuk-Dudek