ogloszenieRozstrzygnięcie konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego na prowadzenie w 2022 roku świetlic profilaktyczno-środowiskowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom

 

            Na konkurs wpłynęła 1 oferta na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Dofinansowanie zostało przyznane na kwotę 41 000 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana

kwota na

2022 rok

Prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bolesławiec

1.

Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja

„Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bolesławiec – Świetlica – Bazylika”

41 000,-

RAZEM:

41 000

Sporządziła: Patrycja Jakimowicz

                                                                                   Zatwierdzam:

                                                                                   Prezydent Miasta

                                                                                   /-/ Piotr Roman