c_200_140_16777215_0_0_images_ikony_sesja-342.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu  28 września 2022 r. (środa) o godz. 9.00
– w Sali Rajców Ratusza, pok. 201, odbędzie się XLIV sesja Rady Miasta Bolesławiec.

 

Porządek obrad XLIV sesji:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XLIV sesji.
 3. Przyjęcie protokołu XLIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 31 sierpnia
  2022 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na
  XLIII sesji w dniu 31 sierpnia 2022 r.
 5. Informacje:

5.1.  Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.2.  Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.

 1. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2022 r.
 2. Sprawozdanie z realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych
  w mieście Bolesławiec”.
 3. Informacja o opiece zdrowotnej w nowym roku szkolnym w przedszkolach
  i szkołach podstawowych.
 4. Projekty uchwał Rady Miasta:

9.1) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  terenu zlokalizowanego przy ul. Mostowej w Bolesławcu,

9.2) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Piaskowej w Bolesławcu,

 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Ptasia – Stokrotek - Skowronkowa 
  w Bolesławcu,
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Sosnowa - Wrzosowa w Bolesławcu,
 • w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego we wschodniej części miasta wzdłuż ulicy B. Kosiby w Bolesławcu,
 • w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy osiedlu Przylesie w Bolesławcu,
 • w sprawie zmiany uchwały nr XIX/205/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia
  20 maja 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tych opłat,
 • w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów, nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
 • w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio
  z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec,
 • w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2022 roku,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
 • w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.
 1. Sprawy organizacyjne:

10.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.  

 1. Zamknięcie sesji.