c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_09_xliv_sesja_rm_sesja-340.jpg

28 września 2022 r. odbyła się XLIV sesja Rady Miasta Bolesławiec.

Rada podjęła uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  terenów zlokalizowanych przy ul. Mostowej; przy ul. Piaskowej; w kwartale ulic: Ptasia – Stokrotek – Skowronkowa; w rejonie ulic: Sosnowa – Wrzosowa; dla terenu we wschodniej części miasta wzdłuż ulicy B. Kosiby oraz dla terenu zlokalizowanego przy osiedlu Przylesie. Radni podjęli uchwałę dotyczącą rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów, nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Kolejna podjęta uchwała dotyczy określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec. Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2022 roku oraz podjęła uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec i zmian w budżecie miasta na 2022 r. Z porządku obrad, na wniosek Klubu Radnych Bezpartyjni i Ziemia Bolesławiecka, zdjęto uchwałę dotyczącą rozszerzenia strefy płatnego parkowania o ul. Ślusarską.  Podjęcie uchwał poprzedziły informacje prezydenta Bolesławca i przewodniczącego RM o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym oraz informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2022 r. Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Bolesławiec” oraz informacją o opiece zdrowotnej w nowym roku szkolnym w przedszkolach i szkołach podstawowych.