c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_10_pazdziernik_2022-141.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu  26 października 2022 r. (środa) o godz. 9.00
– w Sali Rajców Ratusza, pok. 201, odbędzie się XLV sesja Rady Miasta Bolesławiec.

 

Porządek obrad XLV sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XLV sesji.
 3. Przyjęcie protokołu XLIV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28 września
  2022 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na
  XLIV sesji w dniu 28 września 2022 r.
 5. Informacje:

5.1.  Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.1.1. Analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych gminy miejskiej Bolesławiec, osoby zarządzające i członków organów zarządzających miejskimi osobami prawnymi.

5.2.  Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.

5.2.1. Analiza oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta Bolesławiec.

 1.   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Bolesławiec w roku szkolnym 2021/2022.
 2. Projekty uchwał Rady Miasta:

7.1) w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy, w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, na nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Bolesławiec,

7.2) w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy, w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Bolesławiec,

7.3) zmieniająca Uchwałę Nr LII/520/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, kryteria i tryb zgłaszania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec,

7.4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

7.5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

7.6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,

7.7) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.

 1. Sprawy organizacyjne:

8.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.  

 1. Zamknięcie sesji.