c_200_140_16777215_0_0_images_ikony_goloszenie.jpg


Ogłoszenie Prezydenta Miasta z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacjiNa podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) Prezydent Miasta zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy do konsultacji:

Projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2023”

Konsultacje przeprowadzone będą w trybie pisemnego wyrażenia opinii w powyższych kwestiach.
Opinie przyjmowane będą na załączonym do ogłoszenia druku formularza.
Forma i termin składania formularza opisane są na druku.
Projekt uchwały wraz z drukiem formularza są załącznikami do niniejszego ogłoszenia.

Projekt

Druk do konsultacji