c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_11_podpisanie_umowy_podpisanie-228.jpg

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bolesławiec, w ramach projektu Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”.

 17 listopada br. prezydent Bolesławca Piotr Roman oraz Marcin Janaszek -wiceprezes zarządu Janaszek Electric Sp. z o.o. podpisali umowę dotyczącą  modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bolesławca, w ramach projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”. Wartość umowy wynosi 12 365 080,32 zł. Modernizacja oświetlenia realizowana będzie w ramach projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” na podstawie umowy o dofinansowanie RPDS.03.04.01-02-0004/20-00 z dnia 30.06.2021 r. w ramach RPO WD 2014-2020.

Projekt zakłada modernizację 3 148 opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy oświetlenia dróg w technologii LED, wymianę i montaż słupów zakwalifikowanych do wymiany w zestawieniu inwentaryzacyjnym oraz malowanie wysięgników. Modernizacji podlegać będą szafki oświetleniowe zakwalifikowane w audycie do wymiany, które posiadają obudowę metalową, lub nie zostały wyniesione ze stacji transformatorowej.

Projekt zakłada również instalację Systemu Inteligentnego Zarządzania Oświetleniem – Smart Lights, pozwalający na bezprzewodowe i autonomiczne sterowanie oprawami oświetleniowymi LED (sterowanie na poziomie pojedynczej oprawy LED). Jest to system wspierający zaawansowane scenariusze świecenia każdej oprawy z osobna, a także grup opraw. Dwukierunkowa komunikacja między oprawą LED a systemem sterowania odbywać  się będzie w oparciu o sieć transmisji danych działającą w paśmie licencjonowanym. System będzie miał możliwość rozbudowy - pozwalając na podłączenie do niego i obsługę nie tylko opraw oświetleniowych LED, ale także dodatkowych funkcjonalności Smart City, np.: czujniki parametrów powietrza, czujniki zmierzchu i obecności, czujniki pomiarowe.

Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia zdecydowanie zmniejszyć ma zużycie energii, a w konsekwencji także emisję CO2, co wpłynie na poprawę jakości powietrza w Bolesławcu. Dzięki instalacji nowych lamp poprawić ma się estetyka miasta, ale - przede wszystkim – modernizacja wszystkich przestarzałych i energochłonnych opraw oświetleniowych dróg na energooszczędne spowoduje, że obniżone zostaną koszty związane z oświetleniem miasta. Roczne oszczędności oszacowano na 3 900 000 zł według cen z 2022 roku (zużycie kosztów energii 60%), redukcję emisji CO2 (redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych) względem stanu sprzed przebudowy oszacowano na poziomie około 60%.

 

Projekt  "Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej
i południowej części województwa dolnośląskiego" otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020, dla Osi priorytetowej
3 Gospodarka niskoemisyjna. Wartość zadania 13,4 mln. zł, w tym 3 369 253,08 zł – środki własne, 10 075 632,31 zł dofinansowanie w ramach RPO WD.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez następujące jednostki samorządu terytorialnego: Gminę Miejską Bolesławiec, Gminę i Miasto Lwówek Śląski, Gminę Miejską Zgorzelec, Gminę Miejską Duszniki - Zdrój, Gminę Miejską Lubań, Gminę i Miasto Bogatynia oraz Gminę Miejską Zawidów.

oswietlogo.jpg