c_200_140_16777215_0_0_images_ikony_sesja-342.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu  30 listopada 2022 r. (środa) o godz. 9.00 – w Sali Rajców Ratusza, pok. 201, odbędzie się XLVII sesja Rady Miasta Bolesławiec.

 

Porządek obrad XLVII sesji:

 

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.  Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XLVII sesji.

3. Przyjęcie protokołów z XLV sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu
26 października 2022 r. oraz z XLVI sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej
w dniu 16 listopada 2022 r.

4.  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na
XLV sesji w dniu 26 października 2022 r.

5.      Informacje:

5.1.  Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.2.  Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.

6.   Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta za 2022 r.

7. Projekty uchwał Rady Miasta:

7.1) w sprawie likwidacji Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Bolesławcu,

7.2) w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec,

7.3) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec,

7.4) w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych za 1 kilometr przebiegu pojazdu,

7.5) w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat w oddziałach żłobkowych w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 5 im. Jana Brzechwy
w Bolesławcu,

7.6) w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2023”,

7.7)  w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady handlu
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,

7.8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,

7.9) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.,

7.10) w sprawie przekazania petycji dotyczącej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przy ul. Bankowej w Bolesławcu,

7.11) w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
we Wrocławiu wraz z odpowiedzią na skargę,

7.12) w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Bolesławiec na 2023 r.,

7.13) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec na 2023 r.,

7.14) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec na 2023 r.

8. Sprawy organizacyjne:

8.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.  

9. Zamknięcie sesji.