c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_11_dodatek_elektryczny.jpg

Gmina Miejska Bolesławiec informuje, że w Bolesławcu realizacją ustawy
o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, zajmować się będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

Wnioski będzie można składać
od 01 grudnia 2022 r. do 01 lutego 2023 r.

- osobiście lub przez pełnomocnika w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Bolesławcu, ul. Cicha 7, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.30,
tel. 075 645 78 12.

- za pośrednictwem poczty – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7, 59-700 Bolesławiec,

- drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP:/mopsboleslawiec/skrytka (wniosek musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne).

Dodatek przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego
jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane
do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych
lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków
(w przypadku pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła).

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie należy rozumieć:

1.    osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2.    osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe w kwocie 1.000,00 zł. Dodatek wypłaca się w terminie do jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej
niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1.500,00 zł.

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Wniosek o dodatek elektryczny można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu (www.mops.boleslawiec.pl)
w zakładce aktualności, a także osobiście w siedzibie MOPS w Bolesławcu
ul. Cicha 7 od pon. do pt. w godz. 7.30 – 14.30.