c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_11_sesja_sesja-422.jpg

30 listopada 2022 r. odbyła się XLVII sesja Rady Miasta Bolesławiec. Radni podjęli uchwałę w sprawie likwidacji Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Bolesławcu.

Likwidacja następuje z dniem 31 grudnia 2022 r. Z dniem likwidacji Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Bolesławcu pracownicy jednostki stają się pracownikami Urzędu Miasta Bolesławiec, który przejmuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy. Mienie będące w zarządzie jednostki staje się mieniem Urzędu Miasta Bolesławiec, na podstawie inwentaryzacji wszystkich składników mienia, a należności i zobowiązania jednostki likwidowanej przejmuje w całości Urząd Miasta Bolesławiec.

 

W związku z podjętą decyzją o włączeniu zadań Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Bolesławcu do Urzędu Miasta Bolesławiec zaszła konieczność podjęcia uchwały w sprawie organizacji obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec z dniem 1 stycznia 2023 r. Radni podjęli uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec, tj. szkół i przedszkoli. Uchwała wprowadza normy ustalające zakres zadań wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych gminy (przedszkola i szkoły) zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizowanej przez Urząd Miasta Bolesławiec. Funkcjonowanie jednolitej, wspólnej obsługi w Urzędzie Miasta Bolesławiec pozwalać będzie na lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów finansowych, majątkowych i pracowniczych. Umożliwi to bardziej elastyczne zarządzanie jednostkami obsługiwanymi.

 

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, która wprowadza zmianę polegającą na konieczności ustalenia pensum dla nowego stanowiska nauczycielskiego tj. pedagoga specjalnego radni podjęli uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec. Wprowadzone w uchwale normy prawne podyktowane są koniecznością ustalenia prawidłowej organizacji pracy placówek oświatowych.

Rada uchwaliła stawki zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych za 1 kilometr przebiegu pojazdu, w wysokości: 1) 0,53 zł – dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900cm3; 2) 0,84 zł – dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3. Kolejna uchwała dotyczy ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat w oddziałach żłobkowych w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu. Ostateczna kwota opłaty za wyżywienie ustalona zostanie po przeprowadzeniu przetargu na świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia dla dzieci z miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu. Zaproponowana maksymalna kwota ustalona przez Radę Miasta wynosić 15 zł. Nie jest ona równoznaczna z pobieraną opłatą, gdyż ostateczna wartość stawek za wyżywienie wyniknie z przeprowadzonego przetargu.

 

Rada Miasta Bolesławiec wyznaczyła miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie targowisk położonych przy ul. Jeleniogórskiej oraz przy ul. Wesołej 25, określając zasady prowadzenia handlu poprzez odesłanie do regulaminu targowisk. Rada przyjęła „Roczny Program Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2023”.

 

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. Rada podjęła uchwałę w sprawie przekazania petycji dotyczącej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przy ul. Bankowej w Bolesławcu. Petycja zostaje przekazana do Prezydenta Miasta Bolesławiec. Rada przekazuje do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na bezczynność organów Rady Miasta Bolesławiec wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę. Kolejne podjęte uchwały dotyczą ramowego planu pracy Rady Miasta Bolesławiec na 2023 r.,  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec na 2023 r., zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec na 2023 r.