Info1.pngPrezydent Miasta Bolesławiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

 

 

I. Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r.
 poz. 1608);

2.  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021  r. poz. 1119 ze zm.);

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.);

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1249).

5. Uchwała nr XLVII/501/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2023”.

 

II. Adresaci:

Konkurs skierowany jest do podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi
w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym (
Dz. U. z 2022 r. poz. 1608),  
w tym organizacji pozarządowych i podmiotów , o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (
Dz. U. z 2022 r. poz. 1327).

 

III.  Rodzaje zadań, będących przedmiotem konkursu oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie ich realizacji:

 

Zadanie 1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w tym:

 

Zadanie 1.1. Udzielanie osobom uzależnionym i ich rodzinom wsparcia terapeuty uzależnień, pomocy psychologicznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie.

Przedsięwzięcia do realizacji w ramach zadania:

a) udzielanie porad prawnych i konsultacji psychologicznych osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym;

b) objęcie programem pomocy osób uzależnionych po ukończonym programie leczenia podstawowego;

c) indywidualna i grupowa pomoc osobom współuzależnionym;

d) organizacja pomocy psychologicznej dla osób z syndromem dorosłego dziecka alkoholika (DDA);

e) pomoc dla dzieci i młodzieży – ofiar przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym;

f) edukacja dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodziców;

g) motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia w placówkach leczenia uzależnień oraz do skorzystania z pomocy grup samopomocowych;

h) prowadzenie grup wsparcia dla osób po zakończonym leczeniu w placówce leczenia uzależnień od alkoholu.

 

Zadanie 1.2. Prowadzenie działań wspierających dla osób i rodzin wychodzących z uzależnienia lub pozostających w abstynencji.

Przedsięwzięcia do realizacji w ramach zadania:

a) propagowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców miasta Bolesławiec;

b) motywowanie osób uzależnionych do leczenia odwykowego;

c) organizowanie zajęć wspierających leczenie i abstynencję, w ramach zagospodarowania czasu wolnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin;

d) podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji środowisk abstynenckich.

 

Zadanie 1.3. Prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bolesławiec w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

W ramach powyższego zadania planuje się prowadzenie: zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej, socjoterapii - dla dzieci
i młodzieży z grup ryzyka, w tym z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu lub narkomanii.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na wsparcie realizacji w 2023 r. zadań 1.1-1.3 wynosi 75 000 zł,  (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Dofinansowanie Gminy Miejskiej Bolesławiec nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji wnioskowanego zadania.

 

Zadanie 2. Prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, w tym:

 

Zadanie 2.1. Profilaktyka narkotykowa.

Przedsięwzięcia do realizacji w ramach zadania:

a) prowadzenie programów środowiskowej profilaktyki uzależnień
z założeniem przeciwdziałania narkomanii- skierowanych do dzieci
i młodzieży;

b) kształtowanie u dzieci i młodzieży umiejętności życiowych,
w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem - w ramach warsztatów z udziałem specjalistów ds. problematyki uzależnień;

c) promocja zdrowego stylu życia przez organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży formie: wycieczek edukacyjnych oraz innych imprez
o charakterze turystycznym i rekreacyjnym;

d) akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień i zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych, adresowane
do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży
i rodziców;

e) działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi.

 

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na wsparcie realizacji w 2023 r. zadania 2.1 - wynosi 27.000 zł, (słownie: dwadzieścia siedem  tysięcy złotych).

Dofinansowanie Gminy Miejskiej Bolesławiec nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji wnioskowanego zadania.

 

IV.  Zasady przyznawania dotacji:

1. Udzielanie dotacji nastąpi po zakończeniu postępowania konkursowego, które odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608) oraz po podpisaniu umów pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a wyłonionymi oferentami.

2. Finansowy udział własny oferenta nie może pochodzić z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec.

3. Koszty niekwalifikowane w ramach przyznanej dotacji na realizację zadań publicznych:

a) koszty poniesione przed rozpoczęciem i po zakończeniu okresu realizacji określonego w umowie;

b) koszty nie mające bezpośredniego związku z uzgodnionymi w umowie działaniami w ramach zleconego zadania;

c) budowa lub zakup nieruchomości;

d) nagrody pieniężne;

e) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;

f) odsetki ustawowe i umowne;

g) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat;

h) zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

i) zakup gruntów;

j) działalność gospodarcza;

k) działalność polityczna.

4. W sytuacji, gdy oferent wnosi do realizacji zadania wkład osobowy
w postaci pracy społecznej członków organizacji bądź świadczeń wolontariuszy, konieczne jest przestrzeganie następujących warunków:

a)   wolontariusz powinien  posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń;

b)   zakres, sposób i liczba godzin wykonywanej pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym między oferentem a wolontariuszem;

c)   wolontariusz nie może być beneficjentem ostatecznym zadania;

d)   członek organizacji lub wolontariusz zatrudniony u oferenta na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej nie może wykonywać świadczeń objętych wolontariatem w godzinach swojej pracy;

e)   rozliczenie pracy społecznej członka organizacji bądź świadczeń wolontariusza  odbywa się na podstawie oświadczenia wyżej wymienionej osoby stwierdzającej wykonanie pracy społecznej bądź świadczenia, z podaniem zakresu, liczby godzin oraz jego wycenę potwierdzoną przez koordynatora zadania lub osobę upoważnioną.

V. Termin i warunki realizacji zadań:

1.    Niniejszy konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja będzie odbywać się w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

2.    Szczegółowe terminy realizacji zadań oraz warunki ich finansowania
i rozliczania, określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Oferentem
a Gminą Miejską Bolesławiec.

VI.  Warunki składania ofert:

1. Ofertę podpisaną i zaparafowaną na każdej stronie przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty
w zamkniętej kopercie (każda oferta w osobnej kopercie) opatrzonej pieczęcią nagłówkową oferenta
- w terminie do 27.12.2022 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu  Miasta, ul. Rynek 41,
59-700 Bolesławiec, z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań  publicznych
z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”.

2. W przypadku oferty  przesłanej pocztą  decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bolesławiec, a nie data stempla pocztowego.

3. Nie będzie przyjmowana oferta przesłana drogą elektroniczną.

4. Oferta złożona na niewłaściwym druku, niekompletna lub złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

5. Oferta powinna spełniać wymogi  określone w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym  (Dz. U. z  2022 r. poz. 1608).

6.  Ofertę należy składać odrębnie na każde z realizowanych przedsięwzięć.

W przypadku składania przez oferentów więcej niż jednej oferty, wymagany jest jeden komplet załączników do jednej z ofert – z odpowiednią adnotacją na pozostałych ofertach.

7. Wzór  formularza oferty pt. „Oferta realizacji  zadania publicznego 
z  zakresu profilaktyki,  rozwiązywania  problemów  alkoholowych oraz  przeciwdziałania  narkomanii”
wraz z załącznikami, znajduje się
na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec, w Biuletynie Informacji Publicznej (
www.um.boleslawiec.bip-gov.pl), w zakładce: Tablica ogłoszeń - Organizacje pozarządowe/ formularze, druki. Jest też do pobrania

w Biurze Obsługi Interesanta  Urzędu Miasta Bolesławiec, ul Rynek 41.

8.  Do oferty konkursowej należy dołączyć :

a) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru  lub inne dokumenty informujące o statusie  prawnym podmiotu składającego ofertę
i umocowaniu osób go reprezentujących, w tym:

b) aktualny wyciąg (nie starszy niż 3 miesiące) z ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę organizacji pozarządowej -
w przypadku, gdy ta nie figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym (akceptowana jest kopia dokumentu potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez osoby uprawnione),

c) wyciąg z aktualnego statutu organizacji z wpisem wskazującym na realizację zadania określonego w ogłoszeniu konkursowym jako przedmiotu działalności statutowej oferenta (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione);

W przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa
w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

d) oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono  niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;

e) oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych

z dysponowaniem środkami publicznymi oraz o niekaralności za umyślne  przestępstwo lub za umyślne  przestępstwo skarbowe;

f) oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;

g) oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że  kwota  środków  przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.  

 

Uwaga!

W treści umowy na realizację powyższych zadań umieszczony zostanie zapis następującej treści: „Zleceniobiorca oświadcza, że osoby zatrudniane bądź dopuszczone do realizacji zadania określonego w § 1 umowy nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152 ze zm.). 

VII.  Termin dokonania wyboru ofert - do 31 stycznia 2023 r.

VIII.  Wymogi formalne:

1. Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty wg obowiązującego wzoru, wskazanego w ogłoszeniu.

2. Zgodność oferty z rodzajem zadania publicznego wskazanego
w ogłoszeniu konkursowym.

3.  Złożenie oferty w terminie.

4.  Złożenie oferty w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

5.  Złożenie oferty zgodnie z zapisem w części VI pkt 1 i pkt 2 niniejszego ogłoszenia.

6. Określenie terminu realizacji zadania w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu o konkursie. 

7.  Złożenie oferty przez podmiot uprawniony. 

8.  Zgodność tytułu zadania publicznego, określonego w ofercie, z zapisami    celów statutowych oferenta. 

9. Załączenie wszystkich wymaganych załączników, o których mowa
w części VI niniejszego ogłoszenia. 

10. Podpisanie oferty i załączników przez osobę/osoby uprawnione
do reprezentowania podmiotu składającego ofertę lub posiadające odpowiednie upoważnienie.

IX.  Oferty na realizację zadania publicznego podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych. 

Uzupełnianie braków formalnych dotyczy wyłącznie:

1. Brakujących parafek oraz podpisów pod ofertą, w przypadku gdy wszystkie strony oferty i zmiany nie zostały parafowane oraz gdy oferta nie została podpisana przez wszystkie osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu oferenta.

2.  Braku dokumentu (pełnomocnictwa) potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

3.   Braku oświadczeń będących wymaganymi załącznikami do oferty.

4. Braku aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru  lub innych dokumentów informujących o statusie  prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowaniu osób go reprezentujących, a w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie - kopii umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

X. Wykaz ofert zawierających braki formalne zostanie zamieszczony (wraz
z wykazem wszystkich ofert, które wpłynęły na ogłoszony konkurs
z podaniem informacji o wynikach oceny formalnej) na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec do dnia 5.01.2023 r.

XI. Organizacja w dniach od 9 stycznia 2023 r.  do 11 stycznia 2023 r. - w godzinach od 700 do 1400 może uzupełnić braki formalne w siedzibie organizatora konkursu w Urzędzie Miasta Bolesławiec, Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec), pokój 312 (po wcześniejszym umówionym terminie oraz godzinie spotkania - tel. 75 645 65 62).

Oferty, które nie zostaną uzupełnione w podanym wyżej terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

XII.   Spełnienie wymogów merytorycznych podlegających ocenie:

 1.   Ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym:

       1)  zasoby kadrowe;

       2) doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych o podobnym charakterze (0 -10 pkt.).

 2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania
 w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania  (0-10 pkt.).

 3.  Ocena dotychczasowej współpracy (rzetelność, terminowość wykonania i rozliczania zadania w latach poprzednich (0-10 pkt.).

 4.   Uwzględnienie planowanego wkładu:

        1) procentowego udziału środków finansowych własnych w stosunku do oczekiwanej    wysokości dotacji;

       2) wkładu pracy wolontariuszy (0-10 pkt.).

5.  Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których realizowane będzie zadanie, w tym jakość przygotowania projektu:

      1) zrozumiały, przejrzysty i kompletny opis działań;

      2) dobrze przemyślany i przekonujący plan działania;

      3) realne i mierzalne produkty, rezultaty i spodziewane efekty
        (0-10 pkt).

 XIII.   Informacja o rozstrzygnięciu konkursu.

1.  Do rozpatrywania ofert pod względem formalnym i  merytorycznym zostanie powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bolesławiec Komisja Konkursowa.

2. Po zakończeniu procedury konkursowej, decyzję o wyborze oferty
i przyznaniu dotacji  podejmie ostatecznie Prezydent Miasta Bolesławiec.

3. Decyzja o wynikach konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu będą umieszczone na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec -
w Biuletynie Informacji Publicznej, a oferent
zostanie powiadomiony pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu (mailowo lub listownie).

5. W przypadku przyznania kwoty dotacji niższej niż wnioskowana, oferent zobowiązany jest do dostarczenia, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu, załączników do umowy tj. zaktualizowanego planu

i harmonogramu, kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, opisu zakładanych rezultatów, dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego – o wielkości zmian decyduje oferent.

W przypadku gdy zakres realizacji zadania nie ulega zmianie Zleceniobiorca przekazuje informację o braku zmian.

6.  Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie przez Zleceniobiorcę rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.

XIV.  Prezydent Miasta Bolesławiec zastrzega sobie prawo do:

1.   Odwołania konkursu bez podania przyczyny.

2.  Negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach.

3.  Możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację jednego zadania.

4.  Odstąpienia od rozstrzygnięcia w części lub w całości otwartego konkursu ofert bez podania przyczyny.

5. Nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu konkursu.

XV.  Kwoty określone w ogłoszeniu na realizację zadań opierają się na projekcie budżetu miasta Bolesławiec na 2023 rok i  mogą one  ulec zmianie po uchwaleniu budżetu.

 

 

 

 

I Zastępca Prezydenta Miasta

                                                                   /-/ Renata Szewczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolesławiec,  6 grudnia 2022 r.

 

 

 

Załączniki:

1. Wzór formularza oferty

2. Oświadczenie Nr 1

3. Oświadczenie Nr 2