Info1.pngPrezydent Miasta Bolesławiec ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych  z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w  sferze pożytku publicznego w 2023 roku

 

 

Podstawy prawne:                                                   

1.           Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.);

2.           Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
z 2022r. poz. 1634 ze zm.);

3.           Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.);

4.           Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2057);

5.           Uchwała nr XLVII/501/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2023”.

 

I.   Rodzaje zadań oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie  ich realizacji:

 Zadanie  1. Organizacja półkolonii zimowych i letnich na terenie miasta Bolesławiec.

Zadanie 2. Organizacja wypoczynku letniego w okresie wakacji – zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez organizację różnych form wypoczynku wyjazdowego.

Dofinansowanie nie może przekraczać 90 %  całkowitych kosztów zadania.

Dofinansowaniem mogą być objęte jedynie dzieci i młodzież będące mieszkańcami Bolesławca, w wieku od 6 do 18 roku życia.

Oferta, w tym kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania, powinna dotyczyć tylko uczestników wypoczynku z miasta Bolesławiec.

Oferta powinna zawierać informacje dotyczące ilości adresatów zadania, kategorię wiekową oraz termin wypoczynku (czas i miejsce). Powyższe informacje powinny się znaleźć w syntetycznym opisie zadania oferty.

Oferta kompletna, to uzupełnione wszystkie jej pozycje od I do VII.

 

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania – 65 000,- (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

 

II. Koszty niekwalifikowane w umowach na realizację powyższych zadań:

1. Budowa lub zakup nieruchomości,

2. Nagrody pieniężne,

3. Pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

4. Odsetki ustawowe i umowne,

5. Zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat,
6. Zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
7. Zakup gruntów,

8. Działalność gospodarcza,

9. Działalność polityczna.

 

III.  Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po podpisaniu umów z wyłonionymi oferentami.

2. Finansowy udział własny oferenta nie może pochodzić z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadań:

1. Niniejszy konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja może odbywać się w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

2. Szczegółowe terminy realizacji zadań oraz warunki ich finansowania i rozliczania, określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Oferentem a Gminą Miejską Bolesławiec.

 

V. Warunki składania ofert:

1. Ofertę podpisaną i zaparafowaną na każdej stronie przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać osobiście w zamkniętej kopercie (każda oferta w osobnej kopercie) w terminie do 27.12.2022r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu  Miasta, ul. Rynek 41, 59-700 Bolesławiec.

2. Kopertę z ofertą należy złożyć opatrzoną nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego oraz własny tytuł projektu).

3. W przypadku oferty przesłanej pocztą  decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bolesławiec, a nie data stempla pocztowego.

4. Nie będzie przyjmowana oferta przesłana drogą elektroniczną.

 5. Oferta złożona na niewłaściwym druku, niekompletna lub złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Wzory druków znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Bolesławiec w zakładce: Tablica ogłoszeń - Organizacje pozarządowe – Formularze, druki oraz są też do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta w UM Bolesławiec.

6. Do oferty należy dołączyć:

a) kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

b) aktualny wyciąg (nie starszy niż 3 miesiące) z ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę organizacji pozarządowej - w przypadku, gdy ta nie figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym (akceptowana jest kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione);

c) wyciąg z aktualnego statutu organizacji z wpisem wskazującym na realizację zadania określonego w ogłoszeniu konkursowym jako przedmiotu działalności statutowej oferenta (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione),

d) oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

VI. Termin dokonania wyboru ofert - do 31 stycznia 2023 r.

 

VII.  Spełnienie wymogów formalnych:

1. Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty wg obowiązującego wzoru, wskazanego w ogłoszeniu, 

2. Zgodność oferty z rodzajem zadania publicznego wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,

3. Złożenie oferty w terminie, 

4. Złożenie oferty w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie, 

5. Złożenie oferty zgodnie z zapisem w części V poz. 1 i 2 niniejszego ogłoszenia,

6. Określenie terminu realizacji zadania w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu o konkursie, 

7. Złożenie oferty przez podmiot uprawniony, 

8. Zgodność zadania publicznego określonego w ofercie z zapisami celów statutowych organizacji oferenta, 

9. Załączenie wszystkich wymaganych załączników, o których mowa w części V poz. 6 niniejszego ogłoszenia, 

10. Podpisanie oferty i załączników przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę lub posiadające odpowiednie upoważnienie.

 

VIII. Oferty na realizację zadań publicznych podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.

Uzupełnianie braków formalnych dotyczy wyłącznie:

1. Brakujących parafek oraz podpisów pod ofertą, w przypadku gdy wszystkie strony oferty i zmiany nie zostały parafowane oraz gdy oferta nie została podpisana przez wszystkie osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu oferenta;

2. Dokumentu (pełnomocnictwa) potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu oferenta;

3. Kopii umowy lub statutu spółki potwierdzonej za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

4. Wypełnienia oświadczeń zawartych w końcowej części oferty;

5. Wypełnienie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

IX. Wykaz ofert zawierających braki formalne zostanie zamieszczony (wraz z wykazem wszystkich ofert, które wpłynęły na ogłoszony konkurs z podaniem informacji o wynikach oceny formalnej) na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec do dnia 5.01.2023r.

 

X. Organizacja w dniach: 09.01.2023r. (w godzinach od 730 do 1700) i 10-11.01.2023r. (w godzinach od 730 do 1530) może uzupełnić braki formalne w siedzibie organizatora konkursu w Urzędzie Miasta Bolesławiec, Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec), pokój 308 (po wcześniejszym umówionym terminie oraz godzinie spotkania - tel. 75 64 56 561). Oferty, które nie zostaną uzupełnione w podanym wyżej terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 

XI. Spełnienie wymogów merytorycznych podlegających ocenie:

1. Ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym:

a) zasoby kadrowe;

b) doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych o podobnym charakterze (0-10 pkt.);

2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, (0-10 pkt.);

3. Ocena dotychczasowej współpracy (rzetelność, terminowość wykonania i rozliczania zadania w latach poprzednich (0-10 pkt.);

4. Uwzględnienie planowanego wkładu:

a) procentowego udziału środków finansowych własnych w stosunku do oczekiwanej wysokości dotacji;

b) wkładu pracy wolontariuszy (0-10 pkt.);

5. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których realizowane będzie zadanie, w tym jakość przygotowania projektu:

a) zrozumiały, przejrzysty i kompletny opis działań;

b) dobrze przemyślany i przekonujący plan działania;

c) realne i mierzalne produkty, rezultaty i spodziewane efekty

 (0-10 pkt.)

 

 

 

XII. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu.

 1.Do rozpatrywania ofert pod względem formalnym i  merytorycznym zostanie powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bolesławiec Komisja Konkursowa.

2. Po zakończeniu procedury konkursowej, decyzję o wyborze oferty i przyznaniu dotacji  podejmie ostatecznie Prezydent Miasta Bolesławiec.

3. Decyzja o wynikach konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu będą umieszczone na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej UM Bolesławiec, w Biuletynie Informacji Publicznej, a oferent zostanie powiadomiony pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu (mailowo lub listownie).

5. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie przez Zleceniobiorcę rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji oraz dostarczenie niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu załączników do umowy tj. zaktualizowanego planu i harmonogramu, kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, opisu zakładanych rezultatów, dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego – o wielkości zmian decyduje oferent.

W przypadku gdy zakres realizacji zadania nie ulega zmianie Zleceniobiorca przekazuje informacje o braku zmian.

 

XIII. Prezydent Miasta Bolesławiec zastrzega sobie prawo do:

1. Odwołania konkursu bez podania przyczyny,

2. Negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach,

3.  Możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację  jednego zadania,

4. Odstąpienia od rozstrzygnięcia w całości otwartego konkursu ofert bez podania przyczyny,

5. Nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu konkursu,

 

XIV. Kwota określona w ogłoszeniu na realizację zadań opiera się na projekcie budżetu na 2023 rok.

 

XV. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Miejską Bolesławiec zadaniach publicznych w 2021 i 2022 r.                                 

W roku 2021 i 2022 przeznaczono w trybie otwartego konkursu ofert następujące dotacje organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych:

 

 

Lp.

Zadania w zakresie

2021

2022

1.

Wypoczynku dzieci i młodzieży

65 000

65 000

 

 

Załączniki:

1.   Oświadczenie

2.   Wzór oferty

 

 

I Zastępca Prezydenta Miasta

                                                                   /-/ Renata Szewczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

images/stories/info/2022/12/SP-OGL4_zal