Info1.pngPrezydent Miasta Bolesławiec zwraca się do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o pisemne wskazanie swoich przedstawicieli do prac w komisji ds. opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych z zakresu  profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok.

 

Każda organizacja może wskazać tylko jednego przedstawiciela.

Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez uprawnione do tego statutowo organy.

Podmiot dokonujący zgłoszenia kandydata do pracy w Komisji nie może ubiegać się o dotację w tym obszarze.

Członkowie Komisji, za udział w jej pracach, nie otrzymują wynagrodzenia.

Pisemne zgłoszenie należy złożyć do dnia 16.12.2022 r. w Biurze Obsługi Interesanta Rynek 41, 59-700 Bolesławiec na wzorze stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Załączniki:

- Wzór zgłoszenia

II Zastępca Prezydenta Miasta 

/-/ Iwona Mandżuk-Dudek

 

 

 

Bolesławiec,  8.12.2022 r.