c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_12_boleslawiec-447.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu  22 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 9.00
– w Sali Rajców Ratusza, pok. 201, odbędzie się XLVIII sesja Rady Miasta Bolesławiec.

 

Porządek obrad XLVIII sesji:

 

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.  Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XLVIII sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu
30 listopada 2022 r.

4.  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na
XLVII sesji w dniu 30 listopada 2022 r.

5.      Informacje:

5.1.  Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.2.  Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.

6.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec (zgłoszony przez Klub Radnych Bezpartyjni i Ziemia Bolesławiecka).

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec:

7.1.  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,

7.2. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec.

8. Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na 2023 r.:

8.1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

8.2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

8.3. przedstawienie autopoprawek Prezydenta Miasta Bolesławiec do projektu uchwały budżetowej,

8.4. głosowanie nad autopoprawkami wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta Bolesławiec,

8.5. odczytanie opinii komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec,

8.6. odczytanie opinii klubów radnych i radnych niezrzeszonych,

8.7. przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta Bolesławiec wobec odczytanych opinii,

8.8. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

8.9. podjęcie uchwały budżetowej miasta na 2023 r.

9.  Projekty uchwał Rady Miasta:

9.1.  w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy najmu, na okres 3 lat, na część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec,

9.2.  w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.,

9.3.  w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.7.12.2022.MS6 z 6 grudnia 2022 r.,

9.4.  w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Bolesławiec,

9.5.  w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu.

10.      Sprawy organizacyjne:

10.1.   Informacje bieżące dla Rady Miasta.  

11.      Zamknięcie sesji.