c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_01_kubika_elewacja_kubika-2163.jpg

W grudniu 2022 r. zakończyły się remonty czterech obiektów - trzech kamienic przy ul. Kubika oraz zabytkowej sali gimnastycznej przy ul. Bankowej - które uzyskały dofinansowanie z budżetu miasta Bolesławca na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

 Warto przypomnieć, że w 2022 roku Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta w łącznej wysokości 500 tys. zł. Do udzielenia dotacji wytypowano wówczas cztery wnioski,  które spełniły wymogi formalne i merytoryczne. Wnioski na renowacje zabytkowych kamienic zostały złożone przez wspólnoty mieszkaniowe. Czwarty wniosek, złożony przez Polską Prowincję Zakonu Pijarów, dotyczył remontu elewacji sali gimnastycznej przy ul. Bankowej 10. Dotacje dotyczyły remontów elewacji kamienic przy ulicy: Kubika 6, Kubika 7, Kubika 8/9. Prace renowacyjne przeprowadzane zostały pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dotacje na dofinansowanie robót remontowych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków  przyznawane są od 2005 r. W każdym przypadku wnioski dotyczyły obiektu o wysokiej wartości historycznej i kulturowej. Prace konserwatorskie przy obiektach każdorazowo zmierzają do przywrócenia uszkodzonej lub zmienionej w budynku dawniejszej formy architektonicznej, wartości artystycznej i użytkowej. Dzięki dotacjom z budżetu miasta kolejne obiekty w Bolesławcu odzyskują dawny blask.