c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_12_ratusz-325.jpg

Przewodniczący Komisji postanowili zwołać  wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec na dzień 20 stycznia 2023 r. (piątek) o godz. 11.00 w Sali Rajców Ratusza. 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.

3.  Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.

4.  Sprawy bieżące i organizacyjne.

5.  Przygotowanie przedmiotowe i finansowe Gminy Miejskiej Bolesławiec
do działań z zakresu obrony cywilnej. Koordynacja działań  Prezydenta Miasta
ze służbami w zakresie przygotowania do powszechnej samoobrony (Komisja RGiF).

6.  Planowane inwestycje drogowe w mieście Bolesławiec na 2023 r. (Komisja IGPiB).

7.  Zaopiniowanie list mieszkaniowych za IV kwartał 2022 r. (Komisja IGPiB).

8.  Zakończenie wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miasta.