c_200_140_16777215_0_0_images_ikony_sesja-342.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 25 stycznia 2023 r. (środa) o godz. 9.00
– w Sali Rajców Ratusza, pok. 201, odbędzie się XLIX sesja Rady Miasta Bolesławiec.

 

Porządek obrad XLIX sesji:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.  Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XLIX sesji.

3.  Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu
22 grudnia 2022 r.

4.  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych
w 2022 r.

5.  Informacje:

5.1.  Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.2.  Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.

6.  Stan realizacji projektów dofinansowanych ze środków pomocowych.

7.  Projekty uchwał Rady Miasta:

7.1) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,

7.2) w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola Publicznego
nr 3 poprzez przeniesienie siedziby,

7.3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego,

7.4) w sprawie zmiany uchwały Nr IV/41/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do  uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz warunków odpłatności za przyznaną pomoc,

7.5) w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/453/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych,

7.6) w sprawie udzielenia pomocy dla Miasta Partnerskiego Zbaraż w Ukrainie,

7.7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,

7.8) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.

8.  Sprawy organizacyjne:

8.1.               Informacje bieżące dla Rady Miasta.  

9.Zamknięcie sesji.