ogloszenie.png

Prezydent Miasta Bolesławiec ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w  sferze pożytku publicznego w 2023 roku

 

I.    Podstawy prawne:

1)  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2)  Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3)  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

4)  Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2023.

                                                                                        

II.     Adresaci:

-            konkurs skierowany jest do podmiotów, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

 

III.   Rodzaje zadań oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację. Powierzenie obejmuje zadanie w zakresie:

„Ekologia  i  ochrona  zwierząt  oraz ochrona  dziedzictwa  przyrodniczego  –  poprawa bytowania wolno żyjących zwierząt  (w szczególności kotów)

na terenie miasta Bolesławiec”.

 

Zadanie obejmuje działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, objęcie ochroną i otoczenie opieką m.in. poprzez:

1)  opiekę lekarsko – weterynaryjną wolno żyjących kotów wymagających leczenia,

2)  sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów,

3)  zakup, pozyskiwanie i rozprowadzanie karmy (dokarmianie w okresie jesienno-zimowym),

4)  znajdowanie domów tymczasowych dla kotów wolno żyjących.

 

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Warunki realizacji:

O powierzenie zadań, mogą ubiegać się stowarzyszenia, które posiadają siedzibę i działają na terenie miasta Bolesławiec.

Miejsce realizacji zadania:

miasto Bolesławiec.

 

VI.  Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003   roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po podpisaniu umów  z wyłonionymi oferentami.

 

V. Termin i warunki realizacji zadań:

1.   Terminy i warunki realizacji zadań każdorazowo określone będą w odpowiednich umowach.

2.    Finansowanie zadań z budżetu Miasta nastąpi po dniu podpisania umowy.

 

VI. Termin składania ofert:

Kompletne oferty należy składać w terminie do 17 lutego 2022 r. w Biurze Obsługi Interesanta (Ratusz) Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek 41, 59-700 Bolesławiec.                    

 

Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wzory druków znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec  w zakładce: Tablica  ogłoszeń  à organizacje pozarządowe: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=65714

 

Do oferty należy załączyć:

1)    kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

2)    w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument  potwierdzający upoważnienie do działania
w imieniu oferenta (-ów),

3)    oświadczenia (wg załącznika nr 1  i załącznika nr 2).

 

VII.   Kryteria wyboru ofert

Przy wyborze oferty stosowane będą następujące kryteria:

-      ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta,

-      ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu  rzeczowego zadania,

-      ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób biorących udział                        w realizacji,

-      ocena dotychczasowej współpracy (rzetelność, terminowość wykonywania i rozliczania zadania w latach poprzednich),

-      uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy oraz charakter i zasięg oddziaływania.

 

Do rozpatrywania ofert pod względem formalnym i  merytorycznym zostanie powołana, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bolesławiec, komisja konkursowa. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu będą umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bolesławiec, na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec, a oferent zostanie powiadomiony pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.

 

Prezydent Miasta Bolesławiec zastrzega sobie prawo do:

-      odwołania konkursu bez podania przyczyny,

-      negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach,

-      możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych  na realizację zadań.

 

VI. Informacja o wspieraniu przez Gminę Miejską Bolesławiec zadań publicznych
w latach 2013 – 2022.                               

W poprzednich latach przekazywano w trybie otwartego konkursu dotacji organizacjom pozarządowym na realizację w/w zadania publicznego. W poniższej tabeli przedstawiono koszty poniesione przez Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom w Bolesławcu w ramach zadania w poprzednich latach. 

 

Zadania w zakresie

Wydatkowano

w latach

2013 - 2022

\

1)  opieka lekarsko- weterynaryjna nad wolno żyjącymi kotami

2)           sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów,

3)           zakup, pozyskiwanie i rozprowadzanie karmy,

4)   znajdowanie domów tymczasowych dla wolno żyjących kotów.

460 000 zł

 

Ogłoszenie