Info1.pngPrzewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 1 marca 2023 r. (środa) o godz. 9.00
– w Sali Rajców Ratusza, pok. 201, odbędzie się L sesja Rady Miasta Bolesławiec.

 

Porządek obrad L sesji:

 

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.   Ślubowanie radnej Agnieszki Słoty i stwierdzenie quorum.

3.   Zapoznanie Rady z porządkiem obrad L sesji.

4.   Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu
25 stycznia 2023 r.

5.   Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych
na XLIX sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25 stycznia 2023 r.

6.   Informacje:

6.1.  Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6.2.  Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.

7.   Sprawozdanie z realizacji programu Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny.

8.   Przerwa – wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miasta.

9.   Projekty uchwał Rady Miasta:

9.1) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” – Myśliwska – Gajowa – Jarzębinowa w Bolesławcu,

9.2) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów zlokalizowanych: przy ul. W. Wróblewskiego oraz przy
ul. Przemysłowej w Bolesławcu,

9.3) w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2023 r.,

9.4) w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/267/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec,

9.5) w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody,

9.6) w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedszkola Publicznego
nr 3 w Bolesławcu poprzez likwidację innej dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pod adresem ulica Dolne Młyny nr 60 w Bolesławcu,

9.7) w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedszkola Publicznego
nr 3 w Bolesławcu poprzez przeniesienie siedziby z ulicy Ceramicznej nr 5
w Bolesławcu na ulicę Narcyzów nr 22 w Bolesławcu,

9.8) w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych za 1 kilometr przebiegu pojazdu,

9.9) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi,

9.10) w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Bolesławiec do realizacji Programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023,

9.11) w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy.

10.   Sprawy organizacyjne:

10.1.                Informacje bieżące dla Rady Miasta.  

11.  Zamknięcie sesji.