c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_03_417-180365_g.jpg

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat służby w Policji i jak zostać bolesławieckim policjantem przyjdź na dzień otwarty 22 marca w godzinach 10.00 - 18.00 do komendy przy ulicy Modłowej 3 lub zadzwoń do Zespołu Kadr i Szkolenia, telefon 47 8733 216 lub 217. 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

·         obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

·         który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

·         korzystający z pełni praw publicznych;

·         posiadający co najmniej średnie wykształcenie; 

·         posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

·         dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się w z chwilą złożenia przez kandydata do służby w Policji następujących dokumentów:

·         podanie o przyjęcie do służby w Policji;

·         kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji-obowiązuje od 12 stycznia 2022 r. ( KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY-DOKUMENT PDF)

·         dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;

·         kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;

·         kserokopia książeczki wojskowej zawierającej wpis potwierdzający odbycie  zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy (oryginał do wglądu).

Zajęcia sportowe przygotowujące kandydatów do testu sprawności fizycznej odbywają się zgodnie z poniższym grafikiem

- Szkoła Tenisa "AS" przy ul. Kozanowskiej 69 we Wrocławiu

wtorek 11.30-13.00

piątek 12.30-14.00.

(info Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu)