c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_03_sesjaratusz_III_22-113.jpg

Przewodniczący Komisji postanowili zwołać  wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec na dzień 27 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Sali Rajców Ratusza. 

 Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.

3.  Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.

4.  Sprawy bieżące i organizacyjne.

5.  Strefa płatnego parkowania. Analiza skuteczności funkcjonowania strefy. Skutki finansowe wdrożenia SPP. Efektywność wprowadzenia w strefie nowych rozwiązań dla mieszkańców i uczestników SPP (Komisja RGiF).

6.  Wsparcie mieszkańców gminy przez MOPS. Rodzaje świadczeń dla osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie i ich rodzin. Budżetowe środki wsparcia finansowego (Komisja RGiF).

7.  Budownictwo mieszkaniowe w mieście Bolesławiec i jego rozwój (Komisja IGPiB).

8.  Rozpatrzenie wniosków złożonych przez mieszkańców i radnych dot. organizacji ruchu drogowego w mieście (progi, miejsca postojowe, znaki drogowe) – I kwartał 2023 r. (Komisja IGPiB).

9.  Zakończenie wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miasta.