c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_03_sesjaratusz_III_22-114.jpg

Podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 5 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 9.00 – w Sali Rajców Ratusza, pok. 201, odbędzie się LI sesja Rady Miasta Bolesławiec.

 

Porządek obrad LI sesji:

 

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.  Zapoznanie Rady z porządkiem obrad LI sesji.

3.  Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu
1 marca 2023 r.

4.  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych
na L sesji Rady Miasta odbytej w dniu 1 marca 2023 r.

5.  Informacje:

5.1.  Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.2.  Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.

6.  Aktualne funkcjonowanie szpitali: Szpital św. Łukasza oraz Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, w świetle zawartych kontraktów.

7.  Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2022 r.:

7.1.               Komendanta Powiatowego Policji,

7.2.               Prokuratora Rejonowego,

7.3.               Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

7.4.               Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

8.  Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.

9.  Sprawozdanie z realizacji zadań „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Bolesławiec na lata 2021-2023”.

10.         Sprawozdanie z realizacji programu Bolesławiecka Karta Mieszkańca.

11.  Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

12.         Projekty uchwał Rady Miasta:

12.1) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków;

12.2) w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy – „ulicy Miłorzębowa”;

12.3) w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Bolesławiec do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023;

12.4) w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Bolesławiec do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023;

12.5) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

12.6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec;

12.7) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.;

12.8) zmieniająca Uchwałę Nr I/15/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia
5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec oraz zakresu jej działania;

12.9) zmieniająca Uchwałę Nr I/21/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia
5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Miasta Bolesławiec oraz zakresu jej działania;

12.10) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Miasta Bolesławiec.

13.  Sprawy organizacyjne:

13.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.  

14. Zamknięcie sesji.