c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_04_51_sesja_rm_sesja_rm-139.jpg

Podczas LI sesji radni Rady Miasta Bolesławiec podjęli uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Bolesławiec do realizacji dwóch programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Rada podjęła uchwałę dotyczącą określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, ponieważ dotychczasowa uchwała określająca te zasady, ze względu na zapisy dotyczące udzielania pomocy de minimis, utraciła moc. Rada ustaliła nazwę dla nowej ulicy. Będzie to ulica Miłorzębowa, która sąsiaduje z ul. Grabową i ul. Morelową.  Rada postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z koniecznością uzupełnienia składu radni powołali Komisję Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec w następującym składzie: 1) radna Iwona Bojko, 2) radny Łukasz Jaźwiec, 3) radny Marian Kostecki, 4) radny Mirosław Sakowski, 5) radny Damian Sawczak, 6) radna Agnieszka Słota, 7) radna Jadwiga Stachów.

Rada powołała również Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec w uzupełnionym składzie: 1) radny Adam Biesiadecki, 2) radny Łukasz Jaźwiec, 3) radny Maciej Małkowski, 4) radny Mirosław Sakowski, 5) radna Agnieszka Słota, 6) radna Jadwiga Stachów, 7) radny Stanisław Wiącek. Kolejna uchwała dotyczyła wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów. Rada dokonała wyboru przewodniczącego w osobie radnego Stanisława Wiącka.

Radni podjęli uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz zmian w budżecie miasta na 2023 r. Plan dochodów w budżecie miasta po zmianach wynosi 284 575 072,90 zł, w tym dochodów bieżących 218 779 630,36 zł, a dochodów majątkowych 65 795 442,54 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 296 328 377,64 zł, w tym wydatków bieżących 214 984 121,06 zł, a wydatków majątkowych 81 344 256,58 zł.

Podjęcie uchwał poprzedziły informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2022 r. oraz sprawozdania z realizacji zadań „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Bolesławiec na lata 2021-2023”, programu Bolesławiecka Karta Mieszkańca oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. W porządku obrad znalazły się również informacje prezydenta Bolesławca i przewodniczącego Rady Miasta  o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.