c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_04_417-185088_g.jpg

W najbliższy czwartek, 20 kwietnia zapraszamy osoby zainteresowane służbą na dzień otwartych drzwi Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat służby w Policji i jak zostać bolesławieckim policjantem przyjdź na dzień otwarty 20 kwietnia w godzinach 10.00 - 18.00 do komendy przy ulicy Modłowej 3 lub zadzwoń do Zespołu Kadr i Szkolenia, telefon 47 8733 216 lub 217.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
-obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
-który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
-korzystający z pełni praw publicznych;
-posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
-posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się w z chwilą złożenia przez kandydata do służby w Policji następujących dokumentów:

-podanie o przyjęcie do służby w Policji;
-kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji-obowiązuje od 12 stycznia 2022 r. ( KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY-DOKUMENT PDF)
-dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
-kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
-kserokopia książeczki wojskowej zawierającej wpis potwierdzający odbycie  zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy (orygninał do wglądu).


Zajęcia sportowe przygotowujące kandydatów do testu sprawności fizycznej odbywają się zgodnie z poniższym grafikiem

- Szkoła Tenisa "AS" przy ul. Kozanowskiej 69 we Wrocławiu

wtorek 11.30-13.00

piątek 12.30-14.00.

(info: aspirant sztabowy Anna Kublik-Rościszewska, Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu)