c_200_140_16777215_0_0_images_ikony_sesja-342.jpg

Podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 26 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza, pok. 201, odbędzie się LII sesja Rady Miasta Bolesławiec.

Porządek obrad LII sesji:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Zapoznanie Rady z porządkiem obrad LII sesji.
3.    Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu
5 kwietnia 2023 r.
4.    Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych
na LI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 5 kwietnia 2023 r.
5.    Informacje:
5.1.  Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5.2.  Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.
6.    Przerwa – wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec.
7.    Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
8.    Informacja na temat działań wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
9.    Projekty uchwał Rady Miasta:
9.1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miejska Bolesławiec a Gminami i Powiatami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Integracji (ZIT ZOI), wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji na lata 2021 – 2027, zwanym Strategią Rozwoju ZIT ZOI,
9.2) zmieniająca uchwałę nr LIII/527/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie trybu udzielania dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,
9.3) w sprawie zatwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec.
10.    Sprawy organizacyjne:
10.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.   
11.     Zamknięcie sesji.

    Przed rozpoczęciem LII sesji Rady Miasta Bolesławiec, o godz. 8.30, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów w celu wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów.

    Natomiast bezpośrednio po zakończeniu LII sesji Rady Miasta Bolesławiec swoje posiedzenie odbędzie Komisja Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, która zaopiniuje listy mieszkaniowe za I kwartał 2023 r.