c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_04_sesja_rm_sesja-134.jpg

26 kwietnia 2023 r. obradowała Rada Miasta Bolesławiec.

Radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miejska Bolesławiec a Gminami i Powiatami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Integracji (ZIT ZOI), wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji na lata 2021 – 2027, zwanym Strategią Rozwoju ZIT ZOI. Uzasadnieniem do uchwały jest fakt, że 15 października 2020 r. gminy i powiaty Zachodniego Obszaru Integracji podpisały „Porozumienie o współpracy określające zasady współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji (ZIT ZOI)” na lata 2021 - 2027. Celem tego porozumienia było określenie zasad współpracy Stron w zakresie opracowania i zatwierdzenia dokumentu programowego dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji (ZIT ZOI). Na podstawie art. 10 w związku z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, kierując się możliwościami, jakie stworzyła Komisja Europejska w ramach perspektywy finansowej na lat 2021 – 2027 w celu wspomagania zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych, zwiększenia zaangażowania samorządów lokalnych w zarządzaniu środkami strukturalnymi Unii Europejskiej, a także mając na uwadze efektywne wykorzystanie środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz w oparciu o postanowienia „Porozumienia” podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Zachodni Obszar Integracji obejmuje teren, który geograficznie pokrywa się z obszarem gmin: Gmina Miejska Bolesławiec; Gmina Miejska Lubań; Gmina Miejska Zgorzelec; Miasto i Gmina Bogatynia; Gmina Bolesławiec; Gmina Gromadka; Gmina Lubań; Miasto i Gmina Nowogrodziec; Gmina Osiecznica; Miasto i Gmina Pieńsk; Gmina Platerówka; Gmina Siekierczyn; Gmina Sulików; Gmina Warta Bolesławiecka; Miasto i Gmina Węgliniec; Gmina Miejska Zawidów; Gmina Zgorzelec; Powiat Bolesławiecki (w całości); Powiat Lubański (w części); Powiat Zgorzelecki (w całości).

W porządku obrad znalazła się również uchwała zmieniająca dotychczasową uchwałę nr LIII/527/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie trybu udzielania dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. Zasadnicza zmiana dotyczy zwiększenia wysokości dotacji, co wpłynie na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców i społeczność lokalną. Dotacja na wykonanie przedsięwzięcia w danym roku budżetowym może być udzielona do wysokości 100 % poniesionych wydatków przez ROD ubiegające się o dotację, jednak w kwocie nie wyższej niż 50 000 zł.

Podczas sesji zatwierdzono wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec. Funkcję tę pełnić będzie radna Agnieszka Słota.

Rada zapoznała się z informacjami prezydenta Bolesławca i przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. Kolejne punkty dotyczyły sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz informacji na temat działań wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.