c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_05_maj-119.jpg

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec na dzień 11 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 13.30  w Sali Rajców Ratusza.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Analiza sprawozdania finansowego za 2022 r., sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bolesławiec za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2022 rok.

4. Sprawy bieżące i organizacyjne.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.