Info1.png

Dziko żyjące zwierzęta takie jak lisy, dziki, sarny i łosie coraz częściej są widywane na obrzeżach dużych miast, a niekiedy nawet w ich ścisłym centrum.

Najchętniej przebywają na terenach niezabudowanych w zakrzaczeniach, zaroślach i na skąpo zalesionych obrzeżach osiedli. Jest to efekt urbanizacji terenów wcześniej zamieszkiwanych przez zwierzęta oraz łatwy dostęp do pokarmu. Dzikie zwierzęta posiadają bardzo czuły węch, przez co wabione są zapachem żywności, wydobywającym się z niezabezpieczonych koszy lub pojemników na odpady zmieszane. Istnieje mylne przekonanie o pomocy zwierzętom poprzez dokarmianie czy oswajanie. Należy pamiętać, że raz dokarmione będą powracać do miejsc, w których bez żadnego trudu zdobywają pożywienie.


Skutki obecności dziko żyjących zwierząt w mieście:
- sprowokowane lub wystraszone mogą zaatakować człowieka lub inne zwierzę
- stwarzają zagrożenia na drodze
- dokonują dewastacji upraw i trawników
- mogą przenosić czynniki chorobotwórcze


Zasady postępowania z dzikimi zwierzętami:
- zachowaj spokój i bezpieczną odległość od zwierzęcia,
- nie dokarmiaj,
- nie dotykaj,
- nie strasz i nie płosz,
- nie szczuj psem,
- nie krzycz.

W przypadku poczucia zagrożenia zawiadom Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bolesławcu (tel. 75 735 18 50,51 tel. całodobowy: +48 533 900 112) lub Straż Miejską tel. 75 644 79 90, tel. kom. 505 186 457 lub Urząd Miasta Bolesławiec (w godzinach pracy Urzędu tel. tel. 75 645 65 04).
W nagłych zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt należy powiadomić Policję lub Straż Pożarną (poza godzinami oraz dniami wolnymi od pracy Straży Miejskiej w Bolesławcu), która skontaktuje się z właściwą lecznicą weterynaryjną.

W przypadku pokąsania przez dzikie zwierzę zgłoś to zdarzenie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tel. 75 732 3246 do 47) i Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (tel. 75 730 10 86).

Zwierzę martwe (znalezione na drodze administrowanej przez Urząd Miasta), należy zgłaszać do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu tel. 75 644 09 01 lub Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu tel. 75 734 62 71 kom. 727 400 200. Zostanie ono poddane utylizacji na koszt Gminy Miejskiej Bolesławiec.


Pamiętaj:
- interwencja z Twojej strony pomoże uratować życie zwierzętom.
- pomagasz kształtować prawidłowe postawy wobec zwierząt.
Jeśli więc jesteś naocznym świadkiem pojawienia się dzikich zwierząt w mieście zrób zdjęcie. Pamiętaj, że dane te możesz przekazać Straży Miejskiej, anonimowo. Służby powinny zareagować, bowiem z reguły dzikie zwierzęta w mieście stanowią zagrożenie dla ruchu drogowego oraz pieszych.


Jak Bolesławiec radzi sobie z dziko żyjącymi zwierzętami?
Gmina Miejska Bolesławiec, świadoma obecności dziko żyjących zwierząt na obszarze miasta, już od wielu lat podejmuje działania mające na celu ograniczenie populacji dzikich zwierząt. Podejmowane są interwencje na zgłoszenia kierowane do Urzędu Miasta Bolesławiec oraz Straży Miejskiej. Odłowione zwierzęta poddawane są oględzinom lekarskim, w razie potrzeby są leczone, a następnie wypuszczane w miejscu oddalonym od Bolesławca na taką odległość, która uniemożliwi ich powrót do miasta.


Poradnik interwencyjny.
Fundacja WWF Polska, która zajmuje się działaniami na rzecz koegzystencji człowieka z chronionymi i zagrożonymi gatunkami zwierząt, a także ochroną cennych przyrodniczo cennych, przygotowała poradnik, jak działać w nietypowych sytuacjach, m. in. gdy w mieście pojawi się dzikie zwierzę.
https://www.wwf.pl/aktualnosci/co-robic