c_200_140_16777215_0_0_images_ikony_sesja-342.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 31 maja 2023 r. (środa) o godz. 9.00
– w Sali Rajców Ratusza, pok. 201, odbędzie się LIII sesja Rady Miasta Bolesławiec.

 

Porządek obrad LIII sesji:

 

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.  Zapoznanie Rady z porządkiem obrad LIII sesji.

3.  Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu
26 kwietnia 2023 r.

4.  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych
na LII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 26 kwietnia 2023 r.

5.  Informacje:

5.1.  Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.2.  Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.

6. Raport o stanie miasta Bolesławiec:

6.1.             Przedstawienie raportu;

6.2.             Debata nad raportem;

6.2.1.    Opinie komisji stałych Rady w sprawie raportu,

6.2.2.    Wystąpienia przedstawicieli klubów radnych,

6.2.3.    Wystąpienia mieszkańców, którzy zgłosili udział w debacie zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

6.2.4.    Radni,

6.2.5.    Stanowisko Prezydenta;

6.3.             Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania.

7.    Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2022 i sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Bolesławiec:

7.1. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bolesławiec sprawozdaniu
z wykonania budżetu miasta za 2022 r.

7.2.  Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie sprawozdania finansowego za 2022 r., sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego, będącej załącznikiem do uchwały  nr III/1/2023 Komisji Rewizyjnej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2022 rok.

7.3.  Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2022 rok.

7.4.             Dyskusja.

7.5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2022 rok.

7.6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bolesławiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

8.    Projekty uchwał Rady Miasta:

8.1) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,

8.2) w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola Publicznego nr
6 poprzez likwidację oddziału przy ulicy Bankowej nr 8 w Bolesławcu,

8.3) uchylająca uchwałę Nr XIX/213/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia
20 maja 2020 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowanego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego,

8.4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu,

8.5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,

8.6) w sprawie zmian w budżecie miasta  na 2023 r.

9. Sprawy organizacyjne:

9.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.  

10.  Zamknięcie sesji.

 

          Przed rozpoczęciem LIII sesji Rady Miasta Bolesławiec, o godz. 8.30, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, którego tematem będzie „Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2022 rok”