c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_05_sesja-absolutorium_sesja_abs-110.jpg

31 maja 2023 r. radni Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie udzielenia prezydentowi Piotrowi Romanowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. Radni podjęli uchwałę po uprzednim zapoznaniu się z przedłożonym  „Raportem o stanie miasta Bolesławiec” za 2022 i debacie nad raportem.

Raport przedstawia obraz miasta Bolesławca, w szczególności opisuje realizację polityk, programów oraz wykonanie uchwał rady miasta. Dane do raportu pochodzą ze zbiorów Urzędu Miasta Bolesławiec, jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury.

- Miniony rok był okresem, w którym decydujący wpływ na życie społeczne w mieście, zwłaszcza na relacje międzyludzkie, wywarł konflikt zbrojny w Ukrainie. Władze samorządowe zostały postawione przed nowym, wielkim wyzwaniem. Zaistniała konieczność przyjęcia tysięcy uchodźców z Ukrainy oraz pilna potrzeba zapewnienia bezpiecznych warunków do życia, szczególnie przybyłym kobietom i dzieciom. Uruchomiono pomoc dla uchodźców przybywających do miasta, jak i rozpoczęto działania umożliwiające przygotowanie transportów pomocy humanitarnej dla miasta partnerskiego Zbaraż z Ukrainy. W pomoc włączyli się mieszkańcy miasta, przedsiębiorcy jak i jednostki gminne oraz spółki miejskie. Dodatkowo, dzięki współpracy z naszymi miastami partnerskimi możliwe było pozyskanie dodatkowych darów i przekazanie ich potrzebującym Ukraińcom. Ogromne zaangażowanie władz samorządowych w organizację pomocy oraz bardzo dobra współpraca z miastami partnerskimi zaowocowała podpisaniem jednej z pierwszych w kraju „Deklaracji Solidarności na rzecz Ukrainy”. Deklarację tę w dniu 20 sierpnia 2022 r. podpisały miasta partnerskie z Francji, Niemiec, Włoch oraz Polski. W dokumencie potępiono nieprowokowaną i nieuzasadnioną agresję wojskową Rosji przeciwko wolnej Ukrainie. Zadeklarowano również, że miasta partnerskie będą bezpiecznym schronieniem, w tym niezwykle trudnym czasie, dla uchodźców z Ukrainy. Aby zobrazować Radzie Miasta wysiłek naszej wspólnoty samorządowej, w raporcie dodany został rozdział pt.: „Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym”.

Pomimo trudnej sytuacji oraz związanego z nią stresu i poczucia zagrożenia, w jakim przyszło nam działać, na bieżąco zapewniłem realizację ustawowych zadań gminy w 2022 r. W raporcie znajdziecie Państwo informacje o stanie finansów miasta oraz zestawienie zrealizowanych zadań majątkowych. Ponadto opisane zostały zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, ładu przestrzennego, ochrony środowiska, drogownictwa, pomocy społecznej, edukacji, sportu i kultury, a także porządku i bezpieczeństwa mieszkańców. Zgodnie z wymogiem ustawowym w raporcie zawarto informacje na temat uchwał podjętych przez Radę Miasta Bolesławiec. W celach informacyjnych przygotowałem również statystykę załatwionych spraw administracyjnych w Urzędzie Miasta w 2022 r. Dokument zawiera również informacje na temat promocji miasta, obejmujące m. in. udział w stowarzyszeniach gmin i współpracę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  – informuje w przedmowie do raportu prezydent Bolesławca Piotr Roman.

Po debacie nad raportem o stanie miasta za 2022 rok Rada Miasta postanawiała udzielić wotum zaufania Prezydentowi Miasta Bolesławiec.  Absolutorium poprzedziły również sprawozdania, opinie i stanowiska klubów radnych: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2022 rok i sprawozdanie finansowe, 2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bolesławiec sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2022 r. oraz informacja o stanie mienia komunalnego, 3) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, 4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2022 rok, 5) stanowiska klubów radnych.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez prezydenta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r. Opinia Komisji Rewizyjnej jest również pozytywna. Absolutoriom dla prezydenta poprzedziło podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Bolesławca za 2022 r.