c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_06_rajd-345.jpg

 

Przewodniczący Komisji postanowili zwołać  wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec na dzień 29 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Rajców Ratusza.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.

3.  Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.

4.  Pisemne sprawozdanie z działalności MOPS, w tym DDS+, DPS, I ŚDS, II ŚDS za 2022 r. – Komisja ZRiSS.

5.  Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – Komisja ZRiSS.

6.  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Bolesławiec jako  instrument kreowania przestrzeni progospodarczej i mieszkaniowej miasta – Komisja RGiF.

7.  Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako kluczowy instrument w kształtowaniu zabudowy śródmiejskiej. Studium przypadków inwestycji objętych zmianami w MPZP, wobec konfliktu interesów mieszkańców związanych z parkowaniem pojazdów – Komisja RGiF.

8.  Skutki podwyżek cen energii, gazu, ciepła, wody i ścieków za pierwsze półrocze 2023 r. – Komisja IGPiB.

9.  Sprawy bieżące i organizacyjne.

10.          Zakończenie wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miasta.