c_200_140_16777215_0_0_images_ikony_sesja-339.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 5 lipca 2023 r. (środa) o godz. 9.00 – w Sali Rajców Ratusza, pok. 201, odbędzie się LIV sesja Rady Miasta Bolesławiec.

 

Porządek obrad LIV sesji:

 

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.  Zapoznanie Rady z porządkiem obrad LIV sesji.

3.  Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu
31 maja 2023 r.

4.  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych
na LIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 31 maja 2023 r.

5.  Informacje:

5.1.  Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.2.  Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.

6.  Sprawozdanie z działalności MOPS, w tym DzD Senior+, I ŚDS, II ŚDS oraz DPS za 2022 rok.

7.  Przygotowanie szkół do przerwy letniej (wypoczynek dzieci i młodzieży, inwestycje i remonty w szkołach).

8.  Raport z wykonania w 2022 roku Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2022-2025.

9.    Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

10.         Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska naturalnego.

11. Projekty uchwał Rady Miasta:

11.1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat, na nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Bolesławiec,

11.2)  w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej,

11.3)  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

11.4) w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parków miejskich
w Bolesławcu,

11.5) w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 6
w Bolesławcu poprzez likwidację oddziału przy ulicy Bankowej nr 8
w Bolesławcu,

11.6) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,

11.7) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,

11.8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,

11.9) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.,

11.10) w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Bolesławiec do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap”,

11.11) w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

12. Sprawy organizacyjne:

12.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.  

13.  Zamknięcie sesji