c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_08_AdobeStock_203359197.jpeg

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec (stypendium szkolne, zasiłek szkolny).

 

Pomoc materialna przysługuje:

 

Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia
24 roku życia.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Wnioski o stypendia szkolne należy składać w Urzędzie Miasta Bolesławiec w Biurze Obsługi Interesanta (BOI) Rynek 41, Ratusz, w terminie od 1 września do 15 września 2023 r.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca
do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż 600zł/os. w rodzinie - art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 535)- Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2021 poz. 1296). Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Ponadto jednym z warunków przyznania stypendium jest  zamieszkiwanie na terenie miasta Bolesławiec.

 

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:

 

1. rodzic, opiekun prawny niepełnoletniego ucznia,

 

2. pełnoletni uczeń,

 

3. dyrektor szkoły.

 

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

 

Stypendium nie przysługuje:

 

1. uczniom klas zerowych,

 

2.  uczniom, którzy nie mieszkają na terenie miasta Bolesławiec,

 

3. uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych
z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2 480 zł (rocznie),

 

4. uczniom, którzy zostali umieszczeni w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (art. 7 ust. 2 ustawy
z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami).

 

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

 

1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:

 

a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,

 

b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,

 

c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych,

 

d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjazd do „zielonej szkoły”, wyjściach  (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,

 

e) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę,
w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych.

 

2. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, w tym opłat
za internat, bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem,

 

3. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty.

 

 

 

 

 

Niezwiązane z celami edukacyjnymi należy uznać wydatki na:

 

1. okulary korekcyjne i inny sprzęt rehabilitacyjny,

 

2. odzież i obuwie służące do codziennego noszenia,

 

3. podręczniki i lektury do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta,

 

4. opłacenie komitetu rodzicielskiego, ochrona w szkole, ubezpieczenie ucznia, wyżywienie w szkole.

 

 Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego:

 

1. Wniosek o stypendium szkolne należy składać w Urzędzie Miasta Bolesławiec w Biurze Obsługi Interesanta (BOI) Rynek 41, Ratusz.

 

2. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania,
a w szczególności:

 

a) zaświadczenia o zarobkach z uwzględnieniem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,

 

b) zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,

 

c)  zaświadczenia o wysokości otrzymywanych rent, emerytur lub alimentów,

 

d) zaświadczenia o przyznanych dodatkach mieszkaniowych świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,

 

e) zaświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,

 

f) zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,

 

g)  zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej,

 

h) zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie
i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń
z funduszu pracy.

 

3.  Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

 

Pouczenie:

 

1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.)

 

2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.)

 

3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.)

 

4. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3).

 

Zasiłek Szkolny  może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się  w terminie
nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).

 

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 

  • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
  • klęski żywiołowej
  • kradzieży z włamaniem
  • nagłej choroby w rodzinie ucznia
  • innych, szczególnych okoliczności

 

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych w ramach
Narodowego Programu Stypendialnego można uzyskać w Urzędzie Miasta Bolesławiec w Wydziale Społecznym przy pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, piętro III, pok. nr 309,  w godz. od 7.30 – 17.00 (poniedziałek), od 7.30 – 15.30 (wtorek, środa, czwartek), od 7.30 – 14.00, (piątek) lub pod numerem tel. 75 645 65 68.