Info1.pngZaproszenie dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) do wskazywania osób do bazy kandydatów na członków w pracach komisji w otwartych konkursach ofert na rok 2024.

Informacje ogólne

1.    Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) Prezydent Miasta Bolesławiec zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 wyżej wymienionej ustawy, do wskazywania osób do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach w trybie określonym w wyżej wymienionej ustawie dla zadań realizowanych w 2024 roku.

2.    Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych dla zadań realizowanych w 2024 roku.

3.    Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

4.    Lista wyłonionych kandydatów obowiązywać będzie do dnia 31.12.2024 r.

5.    Baza prowadzona jest w Wydziale Społecznym Urzędu Miasta Bolesławiec.

Wymagania stawiane Kandydatom

Zgodnie z art. 15 ust 2d i 2f Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571):

2d. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

2f. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Miejsce złożenia dokumentów

Zgłoszenie na załączonym formularzu należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz.

Termin składania zgłoszeń

Do dnia 22 września 2023 roku do godz. 14.00.

Uwagi końcowe:

Zastrzega się prawo do zmiany terminu zgłoszeń.
Zgłoszenia niekompletne nie będą uwzględnione przy tworzeniu bazy.

Załącznik:

Formularz zgłoszeniowy

                                                                            II Zastępca

                                                                       Prezydenta Miasta

 

                                                                 /-/ Iwona Mandżuk-Dudek

 

 

 

Bolesławiec, 11 września 2023 r.