Info1.pngPrzewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 20 września 2023 r. (środa) o godz. 13.00
– w Sali Rajców Ratusza, pok. 201, odbędzie się LVI sesja Rady Miasta Bolesławiec.

 

Porządek obrad LVI sesji:

 

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.   Zapoznanie Rady z porządkiem obrad LVI sesji.

3.   Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu
30 sierpnia 2023 r.

4.   Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych
na LV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 30 sierpnia 2023 r.

5.   Informacje:

5.1.  Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.2.  Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.

6.   Sprawozdanie z realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych
w mieście Bolesławiec”.

7.   Informacja o opiece zdrowotnej w nowym roku szkolnym w przedszkolach
i szkołach podstawowych.

8.   Projekty uchwał Rady Miasta:

8.1) w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pod nazwą: „Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Modłowej w Bolesławcu”, zlokalizowanej na dz. nr 128/4, 128/8, 128/9, 128/10 obr. 4,

8.2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy
ul. Modłowej – A. Cieszkowskiego w Bolesławcu,

8.3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych: przy ul. B. Kosiby i ul. K. I. Gałczyńskiego w Bolesławcu,

8.4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Bobrowej w Bolesławcu,

8.5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,

8.6) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.,

8.7) w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Bolesławiec,

8.8) w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 r. – 2027 r.

9. Sprawy organizacyjne:

9.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.  

10.  Zamknięcie sesji.