c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_09_zespol_inter_IMG_3698.jpg14 września 2023 r w Bolesławcu został powołany zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej. Istotną rolę w realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie odgrywa współpraca i przepływ informacji pomiędzy różnymi instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy, a co za tym idzie tworzenie interdyscyplinarnej współpracy.

Prezydent Miasta Bolesławiec powołał w skład zespołu interdyscyplinarnego przedstawicieli podmiotów określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej:

1. Karolina Prosół – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu, przewodnicząca zespołu
2. Beata Kołodziej - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu, zastępca przewodniczącej zespołu
3. Katarzyna Setera - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu,
4. Wioleta Nowakowska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu,
5. Beata Sulska - przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu,
6. Dorota Basiak – przedstawiciel Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Bolesławiec,
7. Katarzyna Rzeszowska – przedstawiciel Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu,
8. Danuta Stefanik – przedstawiciel Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital św. Łukasza w Bolesławcu,
9. Sławomir Maryniak – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu,
10. Bogusław Zawrotniak - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu,
11. Maja Zielińska  - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu,
12. Aleksandra Cholewa - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu,
13. Katarzyna Grzelczyk - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Bolesławcu,
14. Jacek Dudyński - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Bolesławcu,
15. Justyna Ziółkowska - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Bolesławcu,
16. Żaneta Zawada – przedstawiciel Stowarzyszenia „Wiara-Rodzina-Życie” w Bolesławcu,
17. Mariola Starościak - przedstawiciel Stowarzyszenia „Odnowa Życia” w Bolesławcu,
18. Joanna Junak - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Bolesławcu,
19. Lucyna Harmacińska - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Bolesławcu.

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań, m.in: diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym; inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;  inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową; opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;  rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym; powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań; monitorowanie procedury „Niebieskie Karty"; kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową; składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2311, 2581 oraz z 2023 r. poz. 535 i 803).