c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2023_09_Sesja_IMG_3932.jpg20 września 2023 r. odbyła się LVI sesja Rady Miasta Bolesławiec. Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznychw mieście Bolesławiec” oraz informacją o opiece zdrowotnej w nowym roku szkolnym w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Radni nie podjęli uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pod nazwą: „Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Modłowej w Bolesławcu”, zlokalizowanej na dz. nr 128/4, 128/8, 128/9, 128/10 obr. 4 - wszyscy obecni na sesji radni wstrzymali się od głosu. Radni podjęli trzy uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych: przy ul. Modłowej – A. Cieszkowskiego; przy ul. B. Kosiby i ul. K. I. Gałczyńskiego oraz dla terenu zlokalizowanego przy ul. Bobrowej. Rada podjęła uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz zmian w budżecie miasta na 2023 r. Plan dochodów po zmianach wynosi 296 491 670,61 zł, plan wydatków 315 616 738,10 zł. Radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Bolesławiec, uznając skargę za bezzasadną. Kolejna uchwała dotyczyła ustalenia Regulamin głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2024 r. do 2027 r. Podjęcie uchwał poprzedziły informacje prezydenta i przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.