ogloszenie.png

projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2024”.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Prezydent Miasta zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy do konsultacji:

 

Projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2024”

 

 

 

Konsultacje przeprowadzone będą w trybie pisemnego wyrażenia opinii w powyższych kwestiach.

 

Opinie przyjmowane będą na załączonym do ogłoszenia druku formularza w terminie do 22 listopada 2023 r.

 

Projekt uchwały wraz z drukiem formularza są załącznikami do niniejszego ogłoszenia.

 

Formularz konsultacji projektu uchwały

2. Projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Prowadzącymi działalność Pożytku Publicznego na rok 2024”.