c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2016_12_sesja_12_2016_budzet_sesja_12_2016-133.jpg

21 grudnia 2016 roku Rada Miasta Bolesławiec jednogłośnie uchwaliła budżet na 2017 rok. Przedłożony przez prezydenta Bolesławca budżet na 2017 r. zamyka się następującymi wielkościami: po stronie dochodów 172.547.222 zł, po stronie wydatków 168.171.188 zł. Zaplanowana nadwyżka wynosi 4.376.034 zł.

 

 

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji  na koniec roku 2017 wyniesie 29.970.948 zł, co stanowi 17,4 % planowanych dochodów.
W strukturze dochodów dominują dochody własne stanowiące 55 %. Wysokość otrzymywanej subwencji kształtuje się na poziomie 16 % planowanych dochodów i dotacji celowych na poziomie  29 % dochodów ogółem.
W roku 2017 prognozowane dochody podzielono na majątkowe i bieżące. Bieżące – stanowią 145.848.667 zł (85 % planowanych dochodów), majątkowe  -  26.698.555 zł (15 % planowanych dochodów). Są to dochody ze sprzedaży majątku, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje i środki otrzymane na realizację inwestycji.
Wydatki  w kwocie  168.171.188 zł przeznaczono na: wydatki bieżące - 139.339.149 zł (83 %), wydatki majątkowe  - 28.832.039 zł (17 %).
Prezydent Bolesławca zwraca uwagę, że  wiele inwestycji prorozwojowych nie znajduje się w budżecie miasta. Wśród nich wymienia m.in. zapowiedź budowy nowego mostu na Bobrze, gruntowny remont dworca PKP, budowę obwodnicy. Ruszyła przebudowa DW 297 – południowo-wschodnie obejście Bolesławca. Jednym z elementów inwestycji jest rondo turbinowe, które połączy nową obwodnicę z drogą krajową nr 94.
 - Mam przyjemność poinformować, że otrzymałem z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i  Autostrad pismo informujące, że rozpoczęcie prac przygotowawczych dla realizacji zadań pt.: „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 94 (poprzednio nr 4) w miejscowości Bolesławiec w województwie dolnośląskim” zostało ujęte w projekcie krajowego Programu Działań na Sieci Drogowej w Zakresie Drogowych Obiektów Inżynierskich – informuje prezydent miasta Piotr Roman.Dobre informacje otrzymaliśmy również od Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Prezes PZLA poinformował pismem, że poparł starania Władz Miasta Bolesławca oraz działaczy MKS Bolesłavia Bolesławiec o wpisanie budowy stadionu i treningowej hali lekkoatletycznej do „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu polskiego”.
Również z powiatu dotarła do nas bardzo dobra widomość o planowanej od stycznia 2017 r. realizacji przez powiat projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiacie Bolesławieckim”, współfinansowanego ze środków RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W związku z powyższym władze powiatu zwróciły się do Gminy Miejskiej Bolesławiec o udostepnienie z zasobów gminnych pomieszczeń w budynku przy ul. Tysiąclecia 32d na potrzeby utworzenia: mieszkania treningowego (chronionego) o charakterze interwencyjnym dla osób w kryzysie, mieszkania treningowego (chronionego) o charakterze wspomaganym ukierunkowanego na wsparcie usamodzielniających się wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, punktu konsultacyjnego w zakresie poradnictwa specjalistycznego, tzw. „Okno rodzinne” – Ośrodek pracy z rodziną, wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego dla osób niepełnosprawnych, aneks kuchenny oraz pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

Oświata i pomoc społeczna – główne pozycje w budżecie Bolesławca
Planowane wydatki na oświatę w 2017 r.  wynoszą 39 179 664 zł, w tym: subwencja oświatowa – 25.008.342 zł, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.873.200 zł. Miasto  Bolesławiec dokłada do zadań oświatowych  12.298.122 zł.
Na działalność 5 szkół podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w wysokości  13 632 672 zł (liczba uczniów – 1 976, liczba oddziałów – 82). Na działalność 4 gimnazjów zaplanowano wydatki bieżące w wysokości   8  514 812 zł (liczba uczniów – 1 151, liczba oddziałów – 39). Na działalność 7 miejskich przedszkoli publicznych zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7 730 239 zł (liczba dzieci – 934, liczba oddziałów – 35, w tym 2 oddziały żłobkowe w MPP nr 5)
Planowana kwota dotacji  dla niepublicznych przedszkoli oraz szkół publicznych  i niepublicznych prowadzonych na terenie miasta Bolesławiec  wynosi  7 950 990 ZŁ (w 2016 r. - 7 554 501 zł). Dotacja zostanie przekazana dla:
- 6  przedszkoli w wysokości 3 491 301 zł, do których uczęszcza 523 dzieci
- 2 szkół podstawowych  w wysokości 2 211 843 zł, do których uczęszcza 369 uczniów
- 6 gimnazjów w wysokości 2 176 866 zł, do których uczęszcza 330 uczniów
Zaplanowano dotację w wysokości 70 980 zł z przeznaczeniem na rozliczenia międzygminne w związku z pobytem dzieci będących mieszkańcami miasta Bolesławiec w przedszkolach na terenie innych gmin – 16 dzieci.
Miasto wspiera rodziców w dostępności dzieci do przedszkoli, w tym także niepublicznych, aby rodzic miał możliwość wyboru zgodnie z własnymi oczekiwaniami. Popierając ich potrzeby, realizujemy przekazywanie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj. dla 511 dzieci w 6 prywatnych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne – w łącznej kwocie 2.933.436,- zł, w tym:
- Prywatne Przedszkole „Oxpress” - średnio 129 dzieci - 740 052 zł
- Prywatne Przedszkole „Smerfiki” - średnio 55 dzieci - 315 526 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” - średnio 79 dzieci - 453 210 zł
- Niepubliczne przedszkole „Bajka” - średnio 137 dzieci - 785 947 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Zielona Nibylandia” - średnio 43 dzieci - 246 684 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Nibylandia” - średnio 68 dzieci - 392 017 zł

Gmina Miejska Bolesławiec wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców
o zwiększenie oferty i dostępności do edukacji szkolnej w innych formach, realizuje przekazywanie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną - dla 695 uczniów w 8 szkołach - w łącznej kwocie 4.263.533,- zł, tj.:
-Planowana dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów, do której uczęszczać będzie średniorocznie 153 uczniów – 993.894,- zł.
-Planowana dotacja podmiotowa dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „OXPRESS”, do której uczęszczać będzie średniorocznie 214 uczniów – 1.159.390,- zł
- Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów - średniorocznie 99  uczniów – 738.778,- zł
- Publiczne Gimnazjum „Oxpress” - średniorocznie 63 uczniów – 471.033,- zł
  - I Prywatne Gimnazjum - 33 uczniów średniorocznie – 184.342,- zł
- II Prywatne Gimnazjum - 63 uczniów średniorocznie – 353.636,- zł
- Prywatne Gimnazjum nr 3 z Oddz. Przysposabiającymi do pracy - 50 uczniów średniorocznie – 282.156,- zł
- Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych - 20 uczniów średniorocznie – 80.304,- zł.

Władze miasta ze szczególną troska podchodzą do rodzin i ich dzieci, które oczekują realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dlatego do niepublicznych przedszkoli i szkół jest przekazywana zwiększona dotacja roczna na jedno dziecko – dla 16 dzieci łącznie na 2017 rok zaplanowano kwotę 683.044 zł.
W budżecie na 2017 r. zaplanowano umożliwienie większej, niż w 2016 roku, liczbie dzieci i młodzieży do lat 18 skorzystania z różnych form wypoczynku zimowego i letniego poprzez udzielenie dotacji dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu w wysokości 65.000 zł.
W celu wspierania uzdolnień i podnoszenia wyników nauczania w miejskich szkołach Prezydenta Miasta przyznaje dla wybitnych uczniów nagrody, na które zaplanowano 30.000 zł. Na stypendia socjalne dla uczniów zaplanowano wydatki w wysokości 60.000 zł.
W budżecie na 2017 r. zaplanowano 70.000 zł na realizację następujących programów polityki zdrowotnej: „Profilaktyka chorób wzroku u dzieci”, „Profilaktyka próchnicy u dzieci”, „Badania przesiewowe wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym”, „Badania przesiewowe – profilaktyka schorzeń sutka u kobiet”.
Gmina Miejska Bolesławiec realizuje ważne społecznie cele w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom: zwalczanie narkomanii – 20.000 zł, w tym: współpraca z organizacjami pożytku publicznego – 14.000 zł. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 860.000 zł, w tym m.in.:  współpraca z organizacjami pożytku publicznego – 115.000 zł; przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 86.000 zł; działalność profilaktyczno-edukacyjna m.in. świetlice środowiskowe; programy profilaktyczne; alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – 414.400 zł; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – 100.100 zł;
W celu poszerzania świadomości proekologicznej mieszkańców i turystów, odwiedzających zrewitalizowany bulwar nad Bobrem, zaplanowano budowę ścieżki dydaktycznej ,,Bobrowa ścieżka - 37.000 zł. Uzupełnienie oferty szkół i przedszkoli poprzez działania proekologiczne Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, w tym: warsztaty, konkursy, akcje edukacyjne realizowane we współpracy m.in. z jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz Nadleśnictwem Bolesławiec. Na ten cel zaplanowano  45.000 zł. Każdego roku Prezydent Miasta Bolesławiec oraz Towarzystwo Miłośników Bolesławca ogłaszają konkurs ,,Bolesławiec w kwiatach”, aby zachęcić mieszkańców do upiększania miasta poprzez ukwiecenie okien, balkonów i  ogródków. Na ten cel zaplanowano kwotę 10.500 zł.
Pomoc społeczna zajmuje jedną z głównych pozycji w budżecie. Na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 32.839.120 zł . Głównym celem działalności Ośrodka w 2017 roku będzie wyrównywanie szans  społecznych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród mieszkańców Bolesławca, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rodzin z dziećmi oraz seniorów poprzez:
-wspieranie rodzin w prawidłowym wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
-rozwijanie systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych,
- stwarzanie  warunków sprzyjających aktywności zawodowej podejmowaniu zatrudnienia,
- rozwijanie systemu ograniczającego marginalizację grup społecznych z powodu uzależnień, przemocy i bezdomności.
Jego zadaniem jest zapewnienie środków finansowych  na realizację  zadań  własnych Gminy i zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie: szeroko rozumianej pomocy społecznej oraz wszelkich świadczeń  pieniężnych należnych rodzinom z dziećmi  i z osobami niepełnosprawnymi .
Zadania zlecone  finansowane z budżetu państwa 24.954.500 zł :
 
Na działalność Domu Pomocy Społecznej zaplanowano 1 943 165 zł. W 2017 roku planuje się rozszerzenie zakresu usług rehabilitacyjnych dla  mieszkańców DPS ale również dla innych bolesławieckich Seniorów, niezamieszkałych na terenie DPS. Dom, jako jednostka budżetowa miasta Bolesławiec, jest przeznaczony do świadczenia usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla osób w podeszłym wieku. DPS dysponuje 48 miejscami, przy średnim wykorzystaniu 45 miejsc.
Na ośrodki wsparcia zaplanowano  1.240.468 zł. Na Dom Dziennego Pobytu  415 500 zł. Celem  na rok 2017 jest zapewnienie wsparcia seniorom w zakresie: poprawy warunków bytowych po przez likwidację barier architektonicznych; zapewnienie jednego ciepłego posiłku – obiadu; aktywności ruchowej (gimnastyka ogólnousprawniająca, gimnastyka geriatryczna); edukacyjnym; kulturalnym; rekreacyjnym; aktywizacji społecznej; terapii zajęciowej (terapia tańcem, ćwiczenia pamięci i koordynacji wzrokowo – ruchowej, muzykoterapia, treningi „nordic walking”, relaksacja – masaż na matach masujących, zajęcia kulinarne, zajęcia komputerowe). Z oferty DDP  codziennie korzysta 65 podopiecznych.
Na działalność  I Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano 409 387 zł, II Środowiskowy Dom Samopomocy  415  581 zł. Głównym celem ośrodków w 2017 r. będą działania wspierająco – aktywizujące wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną zmierzające do ich jak największego usamodzielnienia także poprzez powszechną integrację społeczną, udział we wspólnych warsztatach artystycznych (porozumienie z BOK MCC), obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Nadal aktualne będzie systematyczne wsparcie dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, które z powodu choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej wymagają terapii na drodze osiągania zaradności i samodzielności życiowej. Obecnie Środowiskowe Domy Samopomocy zapewniają pobyt dla 60 osób, po 30 w każdym.                                                       
W budżecie zaplanowano 140.000 zł na udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom bezdomnym poprzez przekazanie dotacji dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu.
Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2017 r. wynoszą ogółem 5.264.600 zł. Celem działań bolesławieckich instytucji kultury jest popularyzacja kultury wśród mieszkańców miasta, ciągłe poszerzanie oferty tych jednostek i powiększanie grup odbiorców poprzez organizację licznych warsztatów, spotkań tematycznych, projektów oraz imprez kulturalnych:
-Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki - 2.899.317 zł
-Miejska Biblioteka Publiczna - 1.109.379 zł
-Muzeum Ceramiki -1.255.904 zł.
Na zadania dotyczące wspierania kultury w 2017 roku zaplanowano 82.000 zł: dofinansowanie organizacji imprez w ramach realizacji zadań przez podmioty wyłonione w drodze konkursu i poza konkursem – 30.000 zł; dofinansowanie organizacji imprez zleconych podmiotom zewnętrznym (w tym koncerty Wratislavia Cantans) - 40.000; koncerty dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Bolesławca wykonywane przez Szkołę Muzyczną-12.000 zł.
Na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w 2017 roku zaplanowano ogółem  4.837.940 zł. Celem działań  MOSiR jest popularyzacja uprawiania sportu wśród mieszkańców miasta poprzez organizowanie licznych imprez sportowych, a także opieka nad obiektami sportowymi będącymi pod jego zarządem :  
-„Termy Bolesławiec” przy ulicy Zgorzeleckiej  
- OWR „Leśny Potok” przy ulicy Jeleniogórskiej   
- OWS przy ulicy Spacerowej (baseny letnie)
- Stadion Miejski przy ulicy Spółdzielczej
- Boiska przy ulicach Rajska i Graniczna
- Plaża Multi Sport / Lodowisko plac ks. Popiełuszki
- Skate Park przy ulicy Dolne Młyny
- „Bobrowa Ścieżka” trasa spacerowo-biegowa przy rzece Bóbr
Na zadania dotyczące wspierania kultury fizycznej  w 2017 roku zaplanowano 788.275 zł - popularyzacja uprawiania sportu przez dzieci i młodzież poprzez współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami oświatowymi.
- Zaangażowanie Gminy Miejskiej Bolesławiec w liczne programy zajęć sportowych dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Umiem Pływać, Junior Sport, Mały Mistrz, Szkolny Klub Sportowy, Lekkoatletyka dla Każdego - planowane pozyskanie około 100.000 zł.
- Zajęcia sportowe oraz udział we współzawodnictwie w ramach realizacji zadań przez podmioty wyłonione w drodze konkursu i poza konkursem
- Zabezpieczenie wkładu własnego dla działań związanych ze sportem
- Zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych
- Dofinansowanie wstępu na lodowisko
- Programy z elementami profilaktyki uzależnień – pływanie dzieci klas II SP i klas II GS
Zadania z zakresu profilaktyki zdrowia oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Projekt budżetu na 2017 rok przewiduje również dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11.500 zł (6500 złotych przeznaczone zostanie na turnusy rehabilitacyjne, a 5000 złotych na obchody XX-lecia organizacji).
Na 2017 rok zaplanowano w projekcie budżetu dla „Amazonek” kwotę 8.000 złotych na gimnastykę, masaże oraz zajęcia na basenie.
W budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano kwotę 10 000 złotych dla Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Organizacja ta od lat pielęgnuje pamięć o Kresach  i więzi łączące Polaków tam mieszkających z Polską. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację projektu: „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, na wyjazd ze świątecznymi paczkami oraz na cykl wykładów
o tematyce kresowej.
Kwota 1500 złotych wydatkowana zostanie na dodatkowe zadania z zakresu polityki społecznej zlecone organizacjom w 2017 roku.
Główne zadania inwestycyjne planowane  w roku 2017
W budżecie Bolesławca wśród planowanych inwestycji znajduje się „Centrum Wiedzy” - zadanie dotyczące przebudowy budynku handlowo-usługowego, dawnego Domu Handlowego Mieszko, na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej.  Biblioteka jako „trzecie miejsce” symbolizuje przestrzeń publiczną, rozumianą jako miejsce spotkań towarzyskich, komunikowania, spędzania wolnego czasu, miejsce nauki, relaksu czy aktywności kulturalnej. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania na ten cel środków z funduszy pomocowych: Plan: 3 304 000 zł, Środki RPO WD – 2 808 000 zł, Środki własne – 496 000 zł.

Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego  na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu zajmuje kolejną pozycję w budżecie miasta na 2017 rok. Zadanie polega na zakupie 13 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych, spełniających normę emisji spalin Euro 6, w pełni dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadających wydzielone miejsce do przewozu roweru. Planowany koszt inwestycji wynosi 12 820 000 zł, środki RPO WD – 8 845 100 zł, środki własne – 3 974 000 zł.
Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału niskoemisyjnego transportu zbiorowego na obszarze Miasta Bolesławiec oraz poprawa jakości usług transportu publicznego wraz z ograniczeniem negatywnego wpływu transportu na środowisko. Cel ten może być osiągnięty poprzez odnowę parku taboru autobusowego MZK Sp. z o.o. Zakupiony tabor będzie spełniał najwyższe normy emisji spalin.
Zadanie, którego realizacja uzależniona od pozyskania  środków z funduszy pomocowych, polega na zakupie i montażu 7 elektronicznych, przystankowych tablic informacyjnych stanowiących System Informacji Pasażerskiej.
Na Tablicach Pojawiać się będzie na nich dokładna informacja o tym, gdzie w danym momencie znajduje się dany autobus i za ile minut dojedzie na przystanek, uwzględniając czas stania np. w korkach czy roboty drogowe.  Lokalizacje poszczególnych tablic wyznaczone zostaną w rejonach największego ruchu pasażerskiego, by ułatwić pasażerom  korzystanie z komunikacji. Dodatkowo System Informacji Pasażerskiej obejmował będzie dostęp do wirtualnej tablicy, dla każdego przystanku w mieście, za pośrednictwem aplikacji mobilnej myBus online. Planowany koszt inwestycji wynosi 315 000 zł, środki INTERREG – 267 750 zł, środki własne – 47 250  zł.

Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo – rekreacyjną,  realizacja zadania uzależniona od pozyskania na ten cel środków z funduszy pomocowych.  W ramach zadania w 2017 r. planowane jest wykonanie I etapu zagospodarowania terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo – rekreacyjną, polegającego na budowie toru pumptrack do jazdy rowerem i parku sensorycznego. Planowany koszt inwestycji wynosi  560 000 zł, Środki RPO WD/POIiŚ – 220 000 zł, Środki własne – 340 000 zł.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu. Zadanie dotyczy budowy chodnika o szerokości 2 m i długości 900 m na odcinku do granic miasta Bolesławca z częścią budowaną przez Gminę Bolesławiec, do miejscowości Dobra. Planowany koszt inwestycji wynosi  200 000 zł, Środki własne – 100 000 zł. Warunkiem realizacji jest  współfinansowanie Województwa Dolnośląskiego (DSDiK) w wysokości 50 % kosztów zadania.

Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego – etap II. Planowany koszt inwestycji wynosi  464 000 zł. Inwestycja realizowana jest wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Bolesławianka”. W roku 2016 został wykonany pierwszy etap zadania.  Etap drugi polega na przebudowie jednego odcinka drogi bocznej długości 153 m - od ul. Gen. F. Kleeberga, wraz z miejscami parkingowymi, o nawierzchni z betonu asfaltowego, wraz z chodnikami o nawierzchni z kostki brukowej betonowej , stanowiącymi dojścia do budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz śmietników. Przebudowa systemu odwodnienia drogi poprzez wpusty uliczne włączone do istniejącej kanalizacji deszczowej. Przebudowa istniejącej linii oświetleniowej wraz z przesunięciem lamp oświetleniowych, biegnącej wzdłuż drogi. Likwidacja kolizji linii elektroenergetycznej z miejscami parkingowymi i krawężnikiem drogi.
Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem - ul. Zielona. Planowane środki      1 064 000 zł. Zadanie obejmuje budowę drogi, chodnika, oświetlenia i odwodnienia. W zakres zadania wchodzi również, rozbudowa oświetlenia w ul. Kosiby, poprzez budowę 10 nowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego
Budowa dróg w rejonie ul. Warszawskiej – Gdańskiej – Śluzowej – Rotmistrza Pileckiego – I etap. Planowane środki -  500 000 zł. Zadanie dotyczy budowy dróg w rejonie ul. Warszawskiej – Gdańskiej – Śluzowej, po dokonaniu aktualizacji dokumentacji projektowej. I etap realizacji obejmował będzie  budowę drogi  - ul. Rotmistrza Pileckiego.
 
Budowa drogi bocznej – ul. Bielska. Planowane środki - 75 000 zł. Zadanie dotyczy wspólnej realizacji ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Bolesławianka”, budowy drogi wewnętrznej, bocznej ul. Bielskiej.
Opracowanie koncepcji techniczno – architektonicznej w ramach inwestycji Zintegrowane Centrum Komunikacyjne Miasta – Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu. Zadanie dotyczy opracowania koncepcji techniczno – architektonicznej, która będzie obejmowała budowę centrum przesiadkowego dla transportu autobusowego, samochodowego i kolejowego. Planowane środki - 50 000 zł.

Budowa kanalizacji deszczowej terenu zaplecze  ul. Warszawska – Garncarska. Planowane środki - 120 000 zł. Zakres dotyczy opracowania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych, mających  na celu odwodnienie terenu (budowa kanalizacji deszczowej o długości ok 100 mb.)
Remont drogi wraz z wymianą słupów i kabli oświetleniowych – ul. Słowiańska. Planowane środki - 192 821 zł. Remont w trzecim kwartale 2017 r. po wykonaniu przez ZG sieci i przyłączy gazowych, drogi wraz z wymianą słupów i kabli oświetleniowych.

Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa -odbudowa neogotyckiej wieży widokowej Jenny usytuowanej na Wzgórzu Leśnym  przy ul. Piastów w Bolesławcu. Planowane środki - 598 500 zł, środki INTERREG – 508 725 zł, środki własne – 89 775 zł. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania na ten cel środków z funduszy pomocowych. Projekt jest elementem szerszych działań związanych z realizacją projektu „Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa“. Głównym celem projektu jest utworzenie na bazie wieży, punktu widokowego,  przywrócenie kształtu parku usytuowanego na wzgórzu leśnym z okresu jego największej świetności oraz zaproponowanie współczesnych funkcji w celu ożywienia obszaru. W ramach projektu wykonane będą, między innymi elementy zagospodarowania terenu działki: dojścia i drogi dojazdowe – ścieżka pieszo - rowerowa, oświetlenie terenu, urządzenia małej architektury, monitoring oraz podziemna infrastruktura techniczna.
„Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne  w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska". Celem Projektu jest zapewnienie możliwości uzyskania dofinansowania w formie grantów dla mieszkańców, 14 gmin partnerskich, na montaż instalacji prosumenckich, tzn. przydomowych fotowoltaicznych instalacji energetyki odnawialnej, wytwarzających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych. Planowane środki -  51 100 zł, środki RPO WD - 6 100 zł, środki własne - 45 000 zł. W ramach projektu Gmina planuje ponosić bezpośrednio wyłącznie wydatki  związane z zarządzaniem projektem. Partnerzy projektu: Bolesławiec - gmina miejska, Dzierżoniów - gmina miejska, Dzierżoniów  - gmina wiejska, Lubin – gmina wiejska, Kąty Wrocławskie, Kłodzko – gmina wiejska, Kobierzyce, Krośnice, Milicz, Pieszyce, Siechnice, Twardogóra, Żmigród, Żórawina. W Bolesławcu deklaracje przystąpienia do projektu  złożyło 50 osób (właścicieli budynków jednorodzinnych).
 
Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście.  Planowane środki - 1 300 000 zł, środki EFRR - 1 079 000 zł, środki własne - 221 000 zł. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania na ten cel środków z funduszy pomocowych. Zadanie dotyczy kompleksowej modernizacji oświetlenia drogowego poprzez wymianę zwykłych żarówek na oprawy z LED źródłami światła z reduktorami mocy i czujnikami jasności umożliwiającymi uzyskanie różnych stopni natężenia światła
i precyzyjne dostosowanie świecenia do każdych warunków w porze nocnej, czujnikami ruchu.(Punkty świetlne w mieście – 3 374 szt.)
Budowa oświetlenia drogowego ul. Bazaltowa. Planowane środki -  50 000 zł. Zakres zadania obejmuje budowę,  instalacji i sieci oświetlenia drogowego ul. Bazaltowej – 9 punktów świetlnych.
Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Miejskim Zespole Szkół nr 1, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu. Planowane środki - 200 000 zł, środki EFRR - 160 000 zł, środki własne - 40 000 zł. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania na ten cel środków z funduszy pomocowych.
Kultura bez granic - renowacja amfiteatru w parku miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu „Weinau” w Zittau. Planowane środki - 39 000 zł, środki INTERREG – 33 150 zł, środki własne – 5 850 zł. Zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego, na podstawie wniosku
o dofinansowanie projektu w ramach środków zewnętrznych z Programu Operacyjnego INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Środki finansowe zostaną przeznaczone na organizację wspólnych działań kulturalnych partnerów projektu, w odrestaurowanym amfiteatrze.
Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych - 720 000 zł. Wymiana i konserwacja pionowych znaków drogowych, odnawianie i malowanie oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, wyznaczenie linii ciągłych (…) -  260 000 zł. Konserwacja kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów  ulicznych, interwencyjne naprawy -  129 000 zł. Odbiór ścieków odprowadzanych kanalizacji deszczowej - 1 400 000 zł. Konserwacja zbiornika retencyjno – chłonnego i studni osadnikowych ul. Zabobrze/Kamienna/Bazaltowa- 10 000 zł. Oświetlenie ulic, placów i dróg -  1 717 000 zł. Opłaty za zakup energii elektrycznej – fontanny, areatory, szalrty, stoiska gastronomiczne oraz dystrybucja - 67 000 zł. Konserwacja urządzeń melioracyjnych i wylotów do cieków wodnych - 20 000 zł. Prace pielęgnacyjne pomników przyrody -  10 000 zł. Utrzymanie trwałości projektów unijnych - 80 000 zł. Wyburzenie zespołu budynków garażowo – usługowych przy ul. Bankowej (na terenie szkoły) - 30 000 zł. Wykonanie opinii dendrologicznych stanu drzew w parkach, skwerach i przy ulicach na terenie miasta; wydawanie opinii - 104 000 zł. Opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe -  50 000 zł.  Monitoring i utrzymanie terenu zrekultywowanego wysypiska odpadów w Łące - 15 000 zł. Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych w drogach krajowych, powiatowych i wojewódzkich - 50 000 zł. Nasadzenia zastępcze drzew i krzewów w ramach zrealizowanych inwestycji - 20 000 zł. ISPA – rozliczenie kontraktu - 185  500 zł. Obsługa parkingu w strefie płatnego parkowania -  95 000 zł. Nadzór nad bieżącymi remontami drogowymi - 20 000 zł. Usunięcie usterek w Domu Dziennego Pobytu - 15 158 zł. Bieżące utrzymanie budynków  (biurowiec i ratusz): drobne prace malarskie i remontowe  korytarzy, wiatrołapów i wybranych pokoi - 30.000 zł; remont pomieszczeń VIII piętra w celu zagospodarowania na potrzeby Urzędu - 40.000 zł; naprawa i renowacja zegara na wieży ratusza - 17.000 zł; renowacja pomieszczeń Pałacu Ślubów - 25.600 zł; drobne prace renowacyjne i malarskie wewnątrz budynku - 10.000 zł.
„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego. Wartość projektu Gminy Miejskiej Bolesławiec -   3 387 725,11 zł, wartość dofinansowania: -  2 879 566,34 zł, wkład własny:   508 158,77 zł. Partnerzy projektu: Gmina Bolesławiec, Gmina Osiecznica, Gmina Gromadka, Gmina Warta Bolesławiecka, Gmina Nowogrodziec, Miasto i Gmina Lwówek Śląski, Gmina Sulików, Gmina Zawidów, Gmina Zagrodno. Partnerem  wiodącym jest  Gmina Miejska Bolesławiec. Wartość projektu -15 668 635,97 zł, dofinansowanie - 13 318 340,57 zł, wkład własny- 2 350 295,40 zł.
Dotacje związane z remontami obiektów zabytkowych -  1.170.000 zł. Środki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  
Remonty i inwestycje MZGM w 2017 roku. Remont wolnych lokali mieszkalnych - różne adresy około 10 lokali - 150.000 zł. Remont pokryć dachowych przy ul. Kościuszki 56,56a,39,39a - 100.000 zł. Remont klatki schodowej przy ul. Polnej 16 -25.000 zł.  Wymiana stolarki okiennej w złym stanie technicznym. Drewnianej 70% i z PCV 30%.  Ogółem do wymiany 70szt (na podstawie podań lokatorów od lipca 2014 r. – listopada 2015 r.) - 70.000 zł. Roboty remontowe wynikające z przeglądu budowlanego - 100.000 zł. Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym - 55.000 zł. Remont nawierzchni dróg, chodników, schodów, murków oporowych - różne adresy administrowanie przez MZGM - 200.000 zł. Remont wiat przystankowych - 7.000 zł. Organizacja ruchu na drogach wewnętrznych - 5.000 zł.  Remont i konserwacja środków trwałych -50.000 zł. Remont urządzeń zabawowych, wymiana tablic informacyjnych, regulaminów oznakowań i urządzeń - 10.000 zł. Wykonanie centralnego ogrzewania z kotłownią lokalną w budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej nr 9 - 150.000 zł. Budowa placu zabaw ( ul. Akacjowa) oraz doposażenie istniejących placów zabaw w urządzenia zabawowe- 50.000 zł. Przebudowa zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej 8 – 23 - 350.000 zł.
Na wpłaty na fundusze remontowe zaplanowano 1 712.300 zł. Środki zgromadzone na funduszach remontowych przeznaczone są na: remonty dachów; termomodernizacje z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych; remonty elewacji, w tym balkonów; remonty klatek schodowych; remonty wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania; wykonanie wentylacji w budynkach, montaż wodomierzy z odczytem elektronicznym.