c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2016_02_komisje_2_2016.JPG

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 22 lutego 2017 r. o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41 II p. sala nr 201 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miasta Bolesławiec

Porządek obrad XXXIII sesji:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XXXIII sesji.
3.    Przyjęcie protokołu XXXII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25 stycznia
2017 r.    
4.    Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XXXII sesji odbytej w dniu 25 stycznia 2017 r.
5.    Informacje:
5.1.    Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie  międzysesyjnym.
5.2.    Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
7.    Sprawozdanie z realizacji zadań „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Bolesławiec na lata 2015 – 2017.”
8. Projekty uchwał Rady Miasta:
8.1. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej
w Bolesławcu,
8.2. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Bolesławiec,
8.3. zmieniająca uchwałę nr XIII/167/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 3940),
8.4. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV/294/2013 Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
8.5. w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
8.6. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bolesławcu,
8.7. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.  
10. Sprawy organizacyjne:
10.1.    Informacje bieżące dla Rady Miasta.
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.